Мени

Thirrje për pjesëmarrje në trajnime për përmirësimin e efikasitetit të organizatave

Në kuadër të përpjekjeve të saj për përforcimin e kapaciteteve të sektorit civil, Fondacioni Metamorfozis shpall thirrje për fondacionet, shoqatat e qytetarëve dhe mënyrat tjera të organizimit formal dhe joformal të qytetarëve, që të marrin pjesë në një seri trajnimesh që do të kontribuojnë për avancimin e aktiviteteve dhe misionit të tyre duke i përdorur teknolgjitë informatike dhe të komunikimit (TIK).

cloudcomputing

Shkathtësitë të cilat do t’i fitojnë organizatat e përzgjedhura përfshijnë:

  • Punë më efikase në zyrë dhe udhëheqje/zbatim të projekteve duke përdorur teknologji të bazuara në “cloud” (teknologji në “re”)
  • Shfrytëzim strategjik të mediumeve sociale
  • Praktika për komunikim të sigurt nëpërmjet internetit. 

Gjatë gjithë procesit, organizatat do të kenë mundësi të punojnë me një ekspert të fushës, i cili do t’i identifikojë nevojat e tyre specifike dhe në bazë të rezultateve do të propozojë vegla dhe trajnime plotësuese që kanë për qëllim përmirësimin e efikasitetit të organizatës.

Periudha e zbatimit të aktiviteteve është prill-tetor 2013. Do të përfshihen 10 organizata, ndërsa përparësi do të kenë organizatat që do të tregojnë gatishmëri për përdorimin e të gjitha shkathtësive të përfshira në trajnim.

Afati për paraqitje është deri më 24 mars 2013.

Për informata plotësuese mund të drejtoheni te Еlena Ignatova, koordinatore për projekte, në elena@metamorphosis.org.mk ose në telefonin 02/3109-325.

Të gjitha organizatat e interesuara luten që ta plotësojnë këtë formular (në maqedonisht). Në qoftë se dikush konsideron se më mirë mund të shprehet në gjuhën shqipe atë mund ta plotësojë edhe në shqip.