Мени

Antikorrupsioni dhe kompromiset – një mision i pamundur

Ndërtimi i një sistemi të plotë për integritet në nivel qendror dhe lokal; shtrëngimi i politikës së kundërvajtjes në ligjin themelor për anti-korrupsion dhe plotësimi i ligjit ekzistues për mbrojtjen e bilbilfryrësve (denoncuesve) janë vetëm një pjesë e rekomandimeve që dolën si konkluzione në hulumtimin që e realizoi Fondacioni Metamorfozis në temën Anti-korrupsioni dhe lufta kundër krimit të organizuar. Kjo fushë ndoshta ëshhtë kyçe për sundimin e ligjit në ...

Повеќе

Hulumtim: Reforma e gjyqësisë është e pamundur pa vullnet politik

Vullneti politik për reforma në gjyqësi dhe këmbëngulja e qëndrueshme për zbatimin e reformave ligjore, me çka do të demonstrohet se elita politike qëndron fuqishëm pas parimit të ndarjes së pushtetit në vend.

Повеќе

Promovohet publikimi “Qeverisja e mirë – përvojat dhe sfidat”

Më 23 shtator, gjatë konferencës përfundimtare të projektit “Rrjeti aksional për qeverisje të mirë, u promovua publikimi me titull “Qeverisja e mirë – përvojat dhe sfidat”. Në këtë publikim trajtohet lidhshmëria e qeverisjes së mirë me TIK-un dhe mediet e reja, hulumtimi dhe krijimi i politikave dhe BE-ja. Poashtu, në kuadër të këtij botimi janë përcjellë edhe përvojat dhe sfidat, gjegjësisht leksionet e mësuara dhe rekomandimet nga të gjitha 16...

Повеќе

Promovohet doracaku pedagogjik për punë me të rinj “Liria e të shprehurit dhe privatësia në erën digjitale”

Më 11.12.2014 në Shkup, Instituti për të drejtat e njeriut dhe paqe nga Kaeni dhe Fondacioni Metamorfozis e promovuan doracakun pedagogjik për punë me të rinj “Liria e të shprehurit dhe privatësia në erën digjitale”, që është përpiluar si rezultat i punës së përbashkët në këtë fushë në kuadër të programit për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet Maqedonisë dhe rajonit të Normandisë së Ulët. Promovimi i doracakut u bë në kuadër të Konferencës së ...

Повеќе

Liria e shprehjes nuk është liri e shprehjes së urrejtjes – udhëzues i ri nxënësit e shkollave të mesme

“Liria e shprehjes nuk është liri e shprehjes së urrejtjes”, është broshurë për nxënësit e shkollave të mesme, e cila si broshurë e nëntë për TIK i fondacionit Metamorfozis ka për qëllim ta prezantojë dhe ta përcaktojë gjuhën e urrejtjes, si dhe t’i potencojë mekanizmat për denoncimin dhe sanksionimin e saj. Ky udhëzues do të promovohet në Konferencën e ardhshme nacionale për promovimin e аktiviteteve kundër gjuhës së urrejtjes, ku koordinatori i...

Повеќе

Publikohet doracaku i parë në Maqedoni për “e-Bonton”

Doracaku i sapobotuar "e-Bonton" përmban njëqind rregulla për sjellje të mirë në internet, të cilat janë mbledhur me pjesëmarrje të drejtpërdrejtë të qytetarëve. Doracaku është publikuar nga Fondacioni "e-Maqedoni" i Telekomit të Maqedonisë, në kuadër të projektit "e-Bonton", i cili është përkrahur edhe nga Fondacioni Metamorfozis, Forumi arsimor rino dhe Shkolla e lartë për gazetari dhe marrëdhënie me publikun.

Повеќе

Maqedoni: Rritet numri i e-shitoreve dhe përqindja e pranisë së politikave për privatësi

Ekipi i fondacionit Metamorfozis vazhdon ta ndjekë praninë e politikave për privatësi te e-shitoret, kështu që, monitorimi i realizuar gjatë muajit mars të vitit 2013, tregon se ka rritje të e-shitoreve dhe rritje të përqindjes së politikave për privatësi në këtë sektor.

Повеќе

5 botime të reja të fondacionit Metamorfozis për mbrojtjen e privatësisë

Si vazhdim i iniciativës dhe përpjekjeve për mbrojtjen e privatësisë, këtë vit fondacioni Metamorfozis shtypi 5 botime të reja që ndërlidhen me këtë problematikë.
Në erën e mediumeve sociale privatësia fiton dimension të ri. Prandaj botimet e reja janë të fokusuara prezantimin e sfidave që kanë të bëjnë me privatësinë gjatë shfrytëzimit të Facebook-ut, Twitter-it, Youtub-it, LinkedIn-it, e-mail-it dhe këshilla për tejkalimin e tyre.

Повеќе

Maqedoni: Rritet numri i e-shitoreve, por një numër gjithnjë e më i vogël i tyre kanë politika për privatësi

Monitoringu i pranisë së politikave për privatësi te e-shitoret, që u realizua në muajin shtator 2012 nga ekipi i fondacionit Metamorfozis, tregon rritje të numrit të e-shitoreve, por nga ana tjetër ka zvogëlim të përqindjes së politikave për privatësi në këtë sektor.

Повеќе

Rezultatet nga mini-hulumtimi për qëndrimet e studentëve në lidhje me shfrytëzimin e internetit dhe të mediumeve sociale

Gjatë 5 debateve për mediumet sociale, që u mbajtën gjatë muajit prill 2012, si pjesë e projektit Mediumet sociale për demokraci, fondacioni Metamorfozis kreu një mini-hulumtim për qëndrimet e të rinjve në lidhje me përdorimin e internetit dhe të mediumeve sociale. Në hulumtim morën pjesë 154 studentë nga 4 universitete të Republikës së Maqedonisë.

Повеќе