Menyja
vrzani-race-thumb

Storje hulumtuese: Kush ua lidh duart gazetarëve dhe si të zgjidhen ato – Masa e paraburgimit?

Qëllimi i projekt është të kontribuojë për rritjen e aftësisë mediatike, nëpërmjet edukimit publik të qytetarëve për atë se çka është gazetaria hulumtuese me analizë të shembujve konkretë në video-format. Nëpërmjet projektit do të gjenerohen përmbajtje të cilat do t’i përfshijnë sfidat me të cilat ballafaqohen gazetarët hulumtues, duke e prezantuar se në çfarë gjendjeje është gazetaria hulumtuese në këtë moment, pse është e tillë dhe si mund të përmirësohet. Grupi primar i synuar: Qytetarët e RM-së, shikuesit dhe lexuesit e mediave të përfshira dhe publiku i gjerë deri te i cili arrijmë nëpërmjet rrjeteve sociale. Grupi i dytë i ...

USAID_CEP_MK-01

Projekti për pjesëmarrje qytetare (CEP)

Data e fillimit të projektit:  17 gusht, 2016                                            Data e mbarimit të projektit: 17 gusht, 2021 Buxheti (gjatë kohëzgjatjes të projektit):  $9,495,923 Zbatues:   East West Management Institute (EWMI), në partneritet me katër organizata lokale të shoqërisë civile: Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, Asociacioni për iniciativa demokratike (ADI), Fondacioni shoqëri e hapur Maqedoni (FSHHM) dhe Këshilli rinor nacional i Maqedonisë (KRNM). QËLLIMET Projekti për pjesëmarrje qytetare do të përforcojë angazhimin konstruktiv të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) në ...

10800_540

DIGJITALIZIMI NË RADIOFIUZION NË RM

Projekti i hulumton dhe i analizon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me gjendjet aktuale, të cilat kanë ndodhur si rezultat i procesit të digjitalizimit në radiodifuzion. Njohuritë e fituara do të integrohen në një Dokument përfundimtar, i cili përveç të dhënave të mbledhura dhe analizave do të përmbajë edhe rekomandime për atë se në cilat drejtime do të duhet të avancohet digjitalizimi në radiodifuzion në të ardhmen. Ai do të jetë në dispozicion publik si botim i shtypur dhe onlajn dhe do të distribuohet deri te të gjitha institucionet relevante të vendit dhe ato ndërkombëtare.

logo (1)

Techsoup Balkans program për donacione softuerike

Techsoup Balkans, është program për donacione softuerike ku fondacioni Metamorfozis është organizate partnere për shtetet në vijim: Maqedoni Kosovë Shqipëri Në programin për donacione Techsoup Balkans, ofrohet një paletë e gjerë e produkteve softuerike për organizatat jofitimprurëse dhe për bibliotekat publike, të cilat mund t’i fitoni duke paguar vetëm një taksë administrative. Për t’u furnizuar me zgjidhjet softuerike nëpërmjet kësaj platforme si dhe për të marrë donacione, së pari duhet të regjistroheni nëpërmjet këtij linku: https://www.techsoupbalkans.org/al/user/register. Ky donacion është në dispozicion për organizatat jofitimprurëse që ...

школа за податоци лого alb

Rrjeti i organizatave qytetare për të dhënat e hapura

Fondacioni Metamorphosis në bashkëpunim me Open Knowledge Foundation zbatojnë projektin “Rrjeti i organizatave qytetare për të dhënat e hapura” qëllimi i të cilit është krijimi i kapaciteteve të organizatave qytetare për promovim të axhendës së hapur, përmes formimit të Shkollës të të dhënave – Maqedoni. Projekti do ti inkurajojë organizatat qytetare, mediat dhe individët të cilët promovojnë ndryshime, ti kuptojnë dhe përdorin edhe të dhënat e hapura zyrtare të qeverisë dhe të tjera  me qëllim që të rrisë përgjegjshmërinë e qeverisë dhe të përmirësojë ofrimin e shërbimeve dhe rritjen e pjesëmarrjes qytetare në ...

vistinomer-sq-2017

Vërtetmatës

Vertetmates.mk, nëpërmjet një ekipi profesionistësh të lëmive përkatëse, i analizon premtimet e subjekteve politike dhe i prezanton ato në formë të përmbledhur që është e lehtë për t’u lexuar, së bashku me të dhëna statistikore sistematike. Çdo premtim i identifikuar vlerësohet sipas shkallës së realizimit: i realizuar, pjesërisht i realizuar dhe i parealizuar. Premtimet që nuk janë logjike ose janë thënë në mënyrë që nuk mundëson kontrollimin e tyre, janë shënuar si jokonsekuente. Duke u njoftuar me premtimet dhe me argumentet e dhëna në sqarime, qytetarët edukohen se si t’i lexojnë dhe si t’i interpretojnë programet dhe platformat, si dhe ...

spektri-politik

Spektri politik

Spektri politik mundëson përcaktimin e orientimit të përgjithshëm politik të personave që testohen. Funksionon në atë mënyrë që jepet përgjigje në 60 pyetje, të ndara në 5 tërësi tematike. Pyetjet e përcaktojnë orientimin e përgjithshëm të personit që testohet sipas dy bazave: i majtë/i djathtë dhe liridashës/autoritar. Orientimi i personit do të paraqitet pasi ai të japë përgjigje në të gjitha pyetjet e testit. Funksionon në atë mënyrë që jepet përgjigje në 60 pyetje, të ndara në 5 tërësi tematike. Perceptimi për vetëveten dhe perceptimi për të tjerët Ekonomia Politika sociale, arsimi, kultura, mediumet Të drejtat personale (vlerat ...

govor-na-omraza

Liria e shprehjes dhe gjuha e urrejtjes

Projekti fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve të aktivistëve që tashmë punojnë në qëllime të veçanta, në mënyrë për të përmirësuar aftësitë e tyre për përdorimin e teknologjive të reja, të kombinuara me aftësi udhëheqëse dhe aftësi të mendimit kritik që nuk janë të siguruara nga sistemi arsimor shtetëror (retorikë, të shkruarit të bazuar në argumente). Shfrytëzuesit primar të projektit do të formojnë një grup thelbësor të udhëheqësve të cilët do të përhapin njohuritë brenda komuniteteve të tyre në terren dhe në nivel kombëtar nëpërmjet një gamë të instrumenteve onlajn, të cilat do të rritin ndërgjegjësimin për çështje të ...

icons-391416_640

Rrjeti aksional për qeverisje të mirë

Projekti ka për qëllim t’i përforcojë përpjekjet e organizatave qytetare në trajtimin dhe përmirësimin e qeverisjes së mirë duke siguruar vegla, shkathtësi dhe njohuri me qëllim të përmirësimit të punës së tyre, si dhe nëpërmjet granteve për realizimin e ndonjë iniciative konkrete. Me këto vegla dhe trajnime, organizatat qytetare lokale dukshëm do t’i përmirësojnë lidhjet horizontale me përkrahësit e tyre dhe publikun e gjerë, ndërsa vertikalisht me qeverinë. Qëllimet kryesore të projektit janë: (O1) Përmirësimi i inkuadrimit të shoqërisë civile në krijimin e mendimit publik, krijimin e politikave dhe pjesëmarrja në mekanizmat e vendimmarrjes; ...

social-371648_640

Trajnime për TIK instrumentet për ueb gazetari

Një numër i madh i mediumeve hapen në internet, por cilësia informatave të përpunuara zvogëlohet kundrejt shpejtësisë me të cilën ato përhapen. Me përmirësimin shkathtësive hulumtuese të gazetarëve do të kontribuojë në rritjen e kapaciteteve të tyre për të shfrytëzuar plotësisht mundësitë e internetit si burim i informacionit dhe si një instrument për kontrollin e shpejtë. Projekti do të kontribuojë në rritjen e përdorimit të internetit nga gazetarët në procesin e hulumtimit, publikimit dhe shpërndarjen e informacionit dhe përditësimin dhe përmirësimin e kapaciteteve të gazetarëve për të përdorur instrumente të reja onlajn në procesin e tyre ...