Работилниците ќе се организираат во следните градови:

Проектот „Мрежа за инклузивна е-власт во Западен Балкан“ има за цел да ја зајакне соработката и координацијата помеѓу сите релевантни чинители, носители на одлуки, владини претставници, како и претставници на деловниот, академскиот и невладиниот сектор за да се подобри квалитетот и подигне нивото на употребливост и пристапност на услугите што се нудат од јавната администрација по електронски пат.

Со проектот се формира мрежа на партнери кои заеднички работат со клучните заинтересирани страни, особено со претставниците на државните администрации, на собирање информации за стратешките определби, тековните состојби, лобирање и застапување за подигање на јавната свест за инклузивноста при градењето на е-власт.

Во рамките на проектот се одржаа и претходните работилници на тема „Инклузивна е-власт“ во Скопје (23-ти ноември) и Тирана (26-ти ноември), како и конференцијата „е-Општество.Мк 2007“ во Скопје на 29-ти и 30-ти ноември, 2007 г.

Сподели: