Фондацијата Метаморфозис и партнерите на проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ICEDA“, кофинансиран од Европската унија, со задоволство ве информираат дека 15 суб-грантови (мали грантови) се доделени преку првиот циклус на шемата за мали грантови ЛОТ 1: Доделување суб-грантови за центри за поддршка на е-владеење.

15-те мали грантови беа доделени на 3 граѓански организации од Албанија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, кои во наредниот период, како дел од мрежата ICEDA, ќе работат на формирање и управување со граѓански центри за поддршка за е-владеење преку кои ќе им помогнат на нивните целни групи да користат одредени е-услуги и да шират дигитална писменост.

Подолу можете да најдете повеќе информации за доделените мали грантови и граѓанските организации кои исто така станаа дел од мрежата на ICEDA, преку која ќе работат заедно за да промовираат дигитална писменост, вештини и вклучување на регионално, национално и локално ниво.

Албанија

 • Artivista Center: „Дигиталната агенда во примена за локален развој“ во партнерство со Nehemiah Gateway Albania, има за цел да го зголеми ангажманот на граѓанските организации во обликувањето и спроведувањето на дигиталната агенда во двете локални заедници Прењас и Поградец. Проектот ќе се фокусира на спроведување на истражување и анализа за мобилизирање на проектот, воспоставување и функционирање на локално применливата дигитална агенда – DAAL центри во училиштето Nehemiah Gateway Albania (Поградец) и конципирање и спроведување на кампања за дигитална писменост во двете општини.
 • Epoka e Re (Нова епоха): „Е-управување – младите за заедницата -„ EG-Y4C има за цел да обезбеди иновативен пристап до информации од јавен карактер и други услуги преку младите за заедницата и ранливите групи и зголемување на граѓанскиот ангажман и пристапот до јавните служби во 9-те рурални административни единици на општина Фиер. За да се постигнат овие цели, освен воспоставување центар за поддршка на е-владеење во Младинскиот центар Epoka e Re (општина Фјер), тие ќе организираат дискусии во фокус-група со административните единици на општина Фјер со цел да соберат информации за тешкотиите со кои се соочуваат граѓаните во пристап до различни јавни услуги. Исто така че организираат и работилници со претставници на општините за најбараните услуги од граѓаните и нивниот потенцијал за дигитализација, развој на Локална платформа на Фјер, обуки за е-услуги на општината, работилници за медиуми за новата платформа и новите е-услуги и активности за подигање на свеста.
 • European Youth Association: „Промовирање на дигиталните услуги за граѓаните на Елбасан и Драч“ во партнерство со Posta Shqiptare Sha (Албанска пошта), има за цел да им обезбеди на граѓаните широк пристап до е-услугите на владата преку Поштенската служба. Тие ќе воспостават центар за е-поддршка за граѓаните во просториите на „Албанска пошта“ и ќе им помагаат на граѓаните за користење на 33 е-услуги. Во проектот се планира да бидат постигнати целите и преку воспоставување и обука на група волонтери кои ќе одржат пултови за помош на граѓаните во албанската пошта, ќе промовираат лесен пристап до услугите преку социјалните медиуми и ќе помагаат во отворање на профил на социјални медиуми и интерактивната веб-страница.

 

Косово

 • Democracy plus: Главната цел на „Поправете ја мојата заедница преку ndreqe.com“ е да се поттикне онлајн граѓанското учество со тоа што граѓаните ќе ги пријавуваат своите жалби и ќе ја зголемат реакцијата на институциите. Во партнерство со општините Обилиќ, Фуше Косово и Вуштри, тие ќе го поттикнат создавањето на Центри за поддршка на е-владеење во секоја од општините со цел проблемите да се пријавуваате преку com. Проектот исто така ќе ја зголеми одговорноста на косовските општини во решавањето на проблемите пријавени од граѓаните на платформата.
 • Forum for civic initiatives: „ГО стануваат дигитални“ во следните 18 месеци ќе соработува со Министерството за внатрешни работи и јавна администрација – Одделение за ГО, за да се овозможи сите граѓански организации да се регистрираат и да го користат порталот rks- gov.net. Тие ќе отворат мала канцеларија во рамките на Одделот, каде ќе обезбедат поддршка за ГО за тоа како да го користат порталот и други детали за услугата. Покрај тоа, тимот што стои зад FIQ ќе работи на зголемување на капацитетите на граѓанските организации и медиумите во врска со дигиталната агенда.
 • Kosovo Youth Council: „Sporteli24 во соработка со непрофитната организација „edIT“ ќе започне развој на портал кој е лесен за корисниците, како дел од проектот „Sportili24“, чија цел е да го олесни пристапот, обезбедувајќи упатства за е-услуги за граѓаните со што ќе се зголеми квалитет во онјалн добивање на услуги на е-владеење. Оваа платформа, исто така, ќе биде интегриран дел од институционализираната платформа каде што се објавуваат е-услугите. За време на проектот ќе се одржат многу теренски активности за промовирање на употребата на е-услугите што ги нудат јавните институции. Организацијата ќе работи со сите јавни институции за да ги наведе нивните услуги, меѓутоа најтесната соработка ќе биде со Агенцијата за информации и општество.

Црна Гора

 • Center for Youth Education: „E-услуги за мене“ работи на зголемувањето на свеста за е-услугите и нивните придобивки, преку формирање на центар кој ќе има блиска соработка со Општина Подгорица. Тоа ќе биде првиот локален и професионален е-центар во градот. Главната активност на е-центарот ќе биде насочена кон поддршка на промоција, развој и транспарентност на е-услугите во оваа општина. Инструкции за веќе постоечките е-услуги што ги нуди Подгорица ќе бидат достапни во просториите на центарот, како и помош преку телефон и преку е-пошта. Центарот, исто така, ќе ги промовира веќе постоечките услуги за граѓаните, а истовремено ќе е насочен кон помладата популација преку промоција на социјалните мрежи. Преку својата соработка со Општината, Центарот ќе работи на поддржување на развојот на најмалку една нова е-услуга за граѓаните, која ќе биде насочена кон младите претприемачи.
 • Roma Youth Organization “Walk with us – Phiren Amenca”: „Е-центар Дигитална училница“ има силно партнерство со основното училиште „Божидар Вуковиќ Подгоричанин“. Тие ќе воспостават е-центар лоциран во просториите на училиштето чија цел ќе биде да ја намали дигиталната поделба помеѓу ромското и неромското население. Центарот ќе служи како конструктивен систем за поддршка при пристап и управување со владините е-услуги што се користат во образованието. Во рамките на центарот, наставниците и студентите ќе добијат помош за тоа како да се движат во мрежниот простор, но и како да се користат со владините е-услуги поврзани со образованието. Во рамките на е-центарот и со поддршка на нивното партнерско училиште, Дигиталната училница ќе работи на подготвување, објавување и дистрибуција до училиштата на Прирачникот за дигитална настава што ќе се состои од конкретни упатства за создавање дигитална и иновативна содржина на Владините образовни платформи како како и јасни упатства за е-услуги што ги користат наставниците – dnevnik.edu.me.
 • Super Hub Pljevlja: „Дигитализирање на северот“ ќе работи на воспоставување е-центар во рамките на локалниот стартап центар со поддршка на општина Пљевља, а помошта за користење на постојните е-услуги во рамките на порталот за е-влада ќе им биде достапна на граѓаните на Пљевља секој работен ден од 11 до 14 часот. Покрај тоа, бесплатни консултации и поддршка за претприемачи почетници, иноватори и заинтересирани тимови ќе бидат достапни во секое време. Организацијата, исто така, ќе одржи обука за локалните службеници и медиумска серија од 12 епизоди што ќе опфаќаат специфични е-услуги и ќе се емитуваат на локалната ТВ станица, а ќе бидат достапни и на Интернет, имајќи предвид дека многу стари лица гледајте телевизија, особено во руралните области.

Северна Македонија

 • Здружение за толеранција и соработка на граѓаните (АГТИС-Прилеп): „Е-услугата како самопослуга“ има за цел да ги упати граѓаните за можностите на дигиталната агенда и употребата на е-услуги. Активностите ќе ги опфатат општините Прилеп и Долнени каде целна група е население со низок социо-културен стандард, Роми, неписмени и/или „технички неписмени“, стари лица, лица со долготрајна невработеност, лица со основна информатичка писменост, рурално етничко и мешано верско население. Проектот ќе воспостави 3 типа на инфо центар: физички центар во Прилеп (отворен за граѓаните 3 дена неделно), онлајн центар (информативна, едукативна и платформа за поддршка за употреба на е-услуги и производство и емитување на 18 едукативни мултимедијални содржини за е-услуги ); мобилен центар (20 патувачки инфо сесии на 20 различни локации за обезбедување на физичка поддршка за граѓаните за користење на специфични е-услуги и дигитални вештини).
 • Рурална коалиција: „Дигитализација во земјоделството – СЕГА!“ има за цел зголемување на довербата во институциите на системот преку зголемување на употребата и подобрување на квалитетот на е-услугите од страна на локалната заедница. Ова ќе се постигне преку зголемување на видливоста на прашањата поврзани со дигиталната агенда во секторот земјоделство и рурален развој, подобрување на нивото на дигитална писменост и познавање на дигиталните алатки и услуги што се нудат за руралното население во Северна Македонија, но исто така и преку зајакнување на доверба и безбедност на системот на е-услуги преку воспоставување и практикување на дигитални алатки и комуникација. Локалните медиуми исто така ќе бидат вклучени во делот на презентација и промовирање на дигиталната агенда на локално ниво, додека со создавање рурална дигитална платформа и формирање на локален центар за е-поддршка во Кичево, проектот ќе придонесе кон зголемување на квалитетот и разбирливоста на е-услугите, но исто така и зголемување на процентот на нивно искористување од страна на руралното население. Активностите на проектот ќе бидат спроведени во 5 региони во земјата (Пелагонија, Североисток, Југозапад, Југоисток и Полошки регион) и организацијата ќе има директна соработка и поддршка од Министерството за земјоделство, шумарство и водоснабдување и општините Врапчиште и Кривогаштани , со цел да се обезбеди систематски пристап во дигитализацијата на секторот.
 • SmartUp – Лабораторија за социјални иновации: „Инклузивна и успешна дигитална трансформација за сите – DIGIT-ALL има за цел формирање на оперативен центар за поддршка на е-владeење под Град Скопје и развој на програма за поддршка на граѓаните при користењето на е- услуги што ги нуди Градот. Центарот ќе се формира во рамките на веќе постоечкиот Инфоцентар како дел од просториите на Град Скопје, и ќе биде отворен за јавноста од понеделник до петок од 10 до 15 часот. Активностите на е-центарот се комплементарни со активностите на Инфоцентарот, бидејќи многу граѓани го препознаваат како „центар за помош“ за прашања во врска со услугите на градската администрација, а главниот фокус ќе биде давање поддршка за користење на системот за е-даноци, е-поднесување за субвенции ( субвенции за инвертер, субвенции за велосипеди, субвенции за е-скутери, субвенции за печки на пелети) и доставување е-апликации за финансиска поддршка (грантови) од буџетот на Град Скопје за ГО и физички лица (Јавен повик за проекти во областа на образованието, спортот, културата, деловните инкубатори и центрите за иновации, интересот на младите, здруженија и фондации – невладини организации и социјална, детска и здравствена заштита.) Освен овие активности, проектот се фокусира и на редизајн на специфични е-услуги и дигитални апликации за граѓаните што ги обезбедува Град Скопје.

 

Србија

 • Center for Social Integration: „Дигитализацијата – линк за иднината“ во партнерство со Град Врање има за цел едукација на граѓаните, со акцент на ранливите групи, за тие да стекнат основни дигитални вештини и да создадат аудио / видео водич на веб платформа со упатства како да се користи порталот за е-владеење. Тие имаат намера да го постигнат ова преку едукативни работилници со граѓани (особено членови на ранливи групи и пониски социјални класи) за основите на користење на Интернетот, веб-прелистувачи, е-пошта, MS-office и е-владеење. Тие предвидуваат креирање на интерактивен веб-портал како центар за поддршка на е-владеењето за потребите на практични упатства до граѓаните за тоа како да го користат порталот за е-владеење, создавање на прирачник за основните дигитални вештини и создавање на лесна и ефикасна аудио -визуелна содржина што покажува употреба на интернетот и е-владеењето. Преку овој проект, организацијата ќе основа центар за поддршка на е-владеење во нивните простории во градот Врање.
 • Deli – Space for creative activity: „Е-владеење во Ниш“ во партнерство со канцеларијата за локален економски развој и проекти на градот Ниш, има за цел промовирање на дигиталната агенда за Западен Балкан на локално ниво со фокус на локалната употреба на е-владеењето и нејзиниот понатамошен развој во партнерство со канцеларијата за локален економски развој и проекти на градот Ниш и локалните медиуми. Преку овој проект, организацијата ќе основа центар за поддршка на е-владеење во нивните простории во градот Ниш. Тие исто така ќе работат на зголемување на употребата на постојните локални е-услуги на градот Ниш од страна на граѓаните преку нивни директни презентации на шалтерите на јавната администрација и во руралните области. Дели ќе снима видео упатства за постојните локални е-услуги и ќе ги емитува во партнерство со локалните медиуми и активностите на социјалните медиуми.
 • SINHRO: „Промовирање на дигитална агенда и е-услуги во Панчево“ во партнерство со Град Панчево и ГО „Центар за образование – ЦЕТРА“, има за цел зајакнување на капацитетите на локалните граѓански организации и медиуми за промовирање на прашања што произлегуваат од дигиталната агенда и зајакнување на учеството, улогата и влијанието на граѓанските организации и граѓанството во понатамошниот развој на ефикасни локални и национални системи за е-влаеење. Исто така, целта е да се зголеми побарувањето на граѓаните за употреба на квалитетни локални и национални е-услуги преку едукација и подигање на свеста во градот Панчево. Преку овој проект, организацијата ќе основа центар за поддршка на е-владеење во нивните простории во градот Панчево.

 

Проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), Академија за е-владееење (Естонија), Levizja Mjaft! (Албанија), ЦРТА- Центар на истражување, транспарентност и отчетност (Србија), НВО 35мм (Црна Гора) и ODK – Oтворени податоци Косово (Косово). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

Сподели: