Проектот eRider Macedonia ќе им помогне на невладините организации во Македонија подобро да ги искористат новите информатички и комуникациски технологии (ИКТ). Со тоа ќе им се дозволи да ја пренесат својата порака, да ги вклучат граѓаните во јавни дебати на релевантни теми, да коалицираат и подобро да им служат на своите заедници.

Што се e-Рајдери (e-Јавачи)?
– индивидуалци или мали групи кои волонтираат или работат во одредена област и имаат посебни практични способности и вештини, вклучувајќи ги тука информатичката технологија и способностите за советување и планирање.

Целта на проектот е:

-да им се помогне на невладините организации во изготвувањето на издржлива ИКТ стратегија скроена според нивните активности, цели и мисија како и да се подобрат ИКТ капацитетите на невладините организации,
-Да се подигне и подобри квалитетот на известувањето и промовирањето на придобивките од информатичкото општество,
-Да се изготват ефективни ИКТ стратегии кои ќе им овозможат на невладините организации да ја користат технологијата за унапредување на нивните активности и мисија.

е-јавачите ќе обезбедат техничка помош и поддршка на невладините организации во развивањето на ИКТ стратегии со советување и со заедничка работа во развивањето на тие стратегии, како и решавање на тековните проблеми поврзани со ИКТ.

Изборот на невладините организации ќе биде според географски критеруим и според полето на интерес. Географски гледано, невладините организации кои ќе бидат вклучени во проектот ќе бидат сместени во следните градови: Велес, Скопје, Куманово, Тетово, Прилеп, Штип, Гостивар и Кичево.

Изборот на невладините организации кои ќе учествуваат во проектот ќе биде направен од Одборот на ФИОМ и Метаморфозис. По изборот, е-рајдерите ќе ги посетат избраните невладини организации и ќе им го образложат проектот и концептот на е-јавачи.

Потребна документација:

• Краток опис на организацијата (име, адреса, вид, копија од регистрација)
• Лице/а одговорно за водењето на организацијата (директор, одбор)
• Очекувани резултати
• Досегашни проекти и активности
• Планирани идни проекти и активности

За натамошни информации:
Метаморфозис, тел. (02) 3109 325, info@metamorphosis.org.mk

Краен рок за пријавување: 8 октомври, 2004

 

Сподели: