Истражувањето покажа дека има континуиран пораст на бројот на е-продавници, од 160 во септември 2012 на 175 во март 2013. 67% од активните е-продавници имаат објавено политики за приватност, што претставува зголемување од 8% во споредба со состојбата во септември 2012 година.

pp03.2013

pp1.03.2013

* Информациите за постоечките е-продавници се добиени од листите на е-продавници достапни на веб-сајтовите на Тутунска Банка, Уни Банка, и Халлбанк, како и листата на е-продавници достапна на веб-сајтот www.cpay.com.mk.

Сподели: