grupa

Презентациите опфатија запознавање со законските обврски во однос на заштитата на лични податоци преку претставување на ресурсите развиени во рамки на проектот Иницијатива за приватност на Интернет (Online Privacy Initiative – OPI)  „Заложба за заштита на приватноста“ и Водичот „Како до политика за приватност“. Беше истакнат и забележаниот пораст на бројот на е-продавници.

На презентацијата која се одржа на 30 август присуствуваа 16 учесници, а на онаа која се одржа на 11 септември беа присутни 17 учесници. 

Сподели: