Дигитализацијата во сите сфери и за сите општествени групи (без исклучок) е ефикасен механизам за подобрување на благосостојбата на граѓаните. Тоа значи подобрување на дигиталната работа и поголема ефикасност на институциите, организациите и другите општествени субјекти. Дигиталната агенда (ДА) го опфаќа развојот на информатичкото општество во најширока смисла. Со цел да се актуелизираат прашањата за ДА во земјите од Западен Балкан, во моментов се спроведува проектот Зголемување на граѓанското учество во ДА – ИЦЕДА со финансиска поддршка на Европската Унија (ЕУ).

Иако темата на ДА како иницијатива опфаќа повеќе аспекти, активностите и истражувањата на проектот ИЦЕДА главно се фокусиранат на спроведувањето на е-владеење, подигање на јавната свест, дигитална писменост и граѓанско учество. Во оваа рамка, во периодот помеѓу март – мај 2021 година, беше спроведено истражување во согласност со основната студија (спроведена во периодот мај – јуни 2020 година) во секоја од целните земји од Западен Балкан, имено Албанија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. Целта на истражувањето е да се измери напредокот во однос на почетната состојба на областите поврзани со ДА. Анализата резултираше со извештај кој се занимава со теми поврзани со поглавјата од законодавството на ЕУ, релевантни за ДА, т.е. Поглавје 10, со наслов – „Информатичко општество и медиуми“.

Поточно, овој документ претставува кумулативен извештај за напредокот на ДА во секоја од целните земји од Западен Балкан кој дава компаративен преглед на моменталната состојба на ова поле. Подетални информации за секоја земја може да се најдат во поединечните извештаи за земјите, чии линкови се дадени во делот „Патоказ“ на овој документ. Кумулативниот извештај е достапен на англиски, македонски и албански јазик.

Погледнете го промотивното видео во продолжени и дознајте повеќе за клучните наоди.

Ова видео е дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ICEDA“ кофинансиран од Европската Унија. Видеото е произведено со финансиска поддршка на Европската Унија. Неговата содржина е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: