База на податоци:

  • Систематско прибирање соодветни податоци.

  • Се користат и се пристапува до нив преку интернет.

  • Се складираат на начин на кој ќе се овозможи нивно лесно управување и ажурирање.

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

______________________________________________________________________________

Oваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: