Дигиталната писменост значи дека треба да знаеме како:

  • Критички да размислуваме
  • Да креираме информации, да пристапуваме до нив и да ги потврдиме
  • Да управуваме со онлајн идентитет
  • Да ја заштитиме нашата приватност и податоците
  • Ефективно да ја користиме технологијата
  • Ефикасно користимо технологију

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

______________________________________________________________________________Oваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: