Култура водена од податоци – донесување на одлуки врз основа на факти извлечени од податоци.

Неопходни предуслови за да се воспостави култура водена од податоци:

  • пристап до податоците
  • квалитет на податоците
  • регулирање на нивната употреба
  • знаењето и технологијата за подготовка и анализа на податоците

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

_____________________________________________________________________________________

Оваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: