Вештачката интелигенција (ВИ) е „област во софтверското инженерство што им помага на луѓето подобро да ја вршат работата преку автоматизација“.

  • Србија ја усвои националната стратегија за ВИ за периодот од 2020 до 2025 г.
  • Северна Македонија во моментов ја развива првата стратегија за ВИ.
  • Албанија, Црна Гора и Косово сѐ уште немаат стратешки пристап кон ВИ.

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

_____________________________________________________________________________________

Оваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: