ИКТ Водич Бр. 1 – Кој владее со интернетот, што е ИКАНН?

Ова е првиот во серијата кратки документи за различните аспекти на ИКТ и информатичкото општество. Водичот е резултат на соработката на Фондацијата Метаморфозис и Панос Лондон, и е наменет за оние коишто не се стручни, а особено новинарите, кои сакаат да пишуваат за прашањата поврзани за информатичкото општество околу втората фаза на Светскиот самит за информатичко општество (ноември 2005 година).

Ова и следните изданија на водичот се достапни во електронски формат на веб-сајтовите на Метаморфозис – www.metamorphosis.org.mk (на македонски и албански јазик) и Панос Лондон – www.panos.org.uk/communication (нa англиски јазик).

За печатени верзии на македонски и на албански јазик пишете наinfo@metamorphosis.org.mk.