Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ во поедини организации во Р.Македонија

Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ во поедини организации во Р.Македонија“