Опсерваторија за Дигитална Агенда, Завршно истражување за основната состојба за развој на е-влaда и дигитална писменост во целните земји од Западен Балкан 2022

Дигитализацијата во сите сфери и за сите општествени групи е ефикасен механизам за подобрување на благосостојбата на граѓаните. Потребата од дигитализација стана уште поочигледна поради пандемијата COVID-19, бидејќи укажа на итната потреба од механизми, алатки и адаптирана регулатива за подобра организација и целосно функционално општество. После Ковид-19, уште поочигледно е дека има потреба од дигитализација со цел граѓаните, бизнисите и општествата во целина да станат поотпорни и способни да издржат надворешни шокови и промени.

Дигиталната агенда (ДА) го опфаќа развојот на информатичкото општество во најширока смисла. Обично, терминот се користи заедно со другите термини како што се информатичко општество, дигитално општество и е-влада. Најчесто, информатичкото општество кореспондира со терминот дигитално општество, додека е-влада треба да се користи исклучиво за означување на електронските услуги што ги обезбедува јавната администрација. За да се актуелизираат прашањата на ДА во земјите од Западен Балкан, во изминатите три години проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ICEDA“ беше фокусиран на имплементација на: е-влада, подигање на јавната свест, дигитална писменост и граѓанско учество. Во оваа рамка, во периодот меѓу март и мај 2022 година, беше спроведено истражување во согласност со основната студија (спроведена во периодот мај-јуни 2020 година) и студијата 2021 година (спроведена во периодот март-мај 2021 година) во секоја од таргетирани се земјите од Западен Балкан, имено Албанија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија.

Целта на истражувањето е да се измери напредокот во однос на почетната состојба на областите во корелација со ДА. Поточно, овој документ претставува кумулативен извештај за напредокот на ДА во секоја од целните земји од Западен Балкан од основното истражување1 до ова истражување, кој дава компаративен преглед на моменталната состојба на ова поле. Подетални информации за секоја земја може да се најдат во поединечните извештаи за земјата, линкови кои се достапни во делот „Патоказ“ на овој документ. Овој производ е достапен на англиски, македонски, албански и црногорски јазик.

Оваа публикација е произведена со финансиска поддршка на Европската Унија. Неговата содржина е единствена одговорност на партнерите во проектот ICEDA и не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.