Отворените образовни ресурси во образовниот процес – анализа на можностите и препораки

Со големо задоволство ве известуваме дека во рамки на проектот Отворени образовни ресурси се изготви и анализа за можностите за вклучување на отворените образовни ресурси во образовниот процес. Истата е достапна за преземавање на следниот линк, и ве покануваме да ја прочитате!

Се надеваме дека анализата ќе ви биде од корист, и ќе разјасни добар дел од дилемите кои ги опкружуваат отворените образовни ресурси во нашата земја. Анализата, преку препораките, ќе допринесе за нивно помасовно користење, споделување, и преку тоа, градење на култура на солидарност и слободно споделување на знаењето помеѓу сите чинители во образовниот процес, со конечна цел – подобрување на квалитетот на образованието за сите ученици.

Состојбите и предизвиците за спроведување онлајн настава во основните училишта

Фондацијата Метаморфозис, во рамки на проектот Отворени Образовни Ресурси, поддржан од Фондацијата Отворено општество-Македонија (ФООМ), спроведе истражување за состојбата со онлајн наставата, фокусирано на основните училишта во нашата земја. Целта на ова истражување беше да се утврдат состојбите и предизвиците на онлајн наставата во основните училишта во РСМ во периодот март – јуни 2020 година, […]

Документ за јавни политики: Можности за законска имплементација на отворените образовни ресурси во Република Македонија

Документот ги истражува можностите за регулација на отворените образовни ресурси во Македонија.

Aнализа на законската рамка за образование и на можностите за вклучување на отворените образовни ресурси

Анализата го опфаќа законот за основно образование, закон за средно образование, закон за учебници за основно и средно образование, закон за авторско право и сродни права, а овозможува согледување на состојбите, изведување заклучоци и препораки за можно регулирање на отворените образовни ресурси во овие закони.