Предизвици и пречки: Користење на слободен софтвер во локалните самоуправи во Македонија

Истражувањето спроведено во 14 општини во Македонија ги покажува предизвиците и пречките за користење на слободен софтвер во единиците на локалната самоуправа. Општините одговараа за софтверот кој го користат и нивните буџети, јасно покажувајќи недостиг на средства за задоволување на потребите на граѓаните на кои им служат преку набавка на комерцијален софтвер кој го нудат добавувачи поврзани со централната власт. Вкупниот трошок на сопственост на слободниот софтвер спореден со вкупниот трошок на сопственост на комерцијалниот софтвер во Македонија е релативно низок и изнесува од една третина до една половина од цената потребна за набавка на софтверот и обуката за техничкиот кадар за одржување и поддршка.