Претставка до Уставниот суд на Република Македонија за поведување постапка за оценување на уставноста на аманманите на Законот за електронски комуникации поднесена на 16 јули 2010 година од страна на Фондација Отворено општество Македонија, Транспарентност Македонија и Метаморфозис