Проценка на нивото на спроведување на Акцискиот план на стратегијата за транспарентност (2019-2021) во периодот ноември 2019 – ноември 2020

Овој мониторинг го проценува спроведувањето на АП во две димензии: (1) дали се спроведува навремено и (2) дали се спроведува целосно во случаен примерок од 50 институции: 16 министерства и 34 органи и тела на извршната власт. Подготвени се четири различни прашалници според видот на институцијата и активностите кои тие институции требаше да ги спроведат во првата година (ноември 2019 – ноември 2020 година): (1) Генералниот секретаријат како централна институција за мониторинг и орган за спроведување, (2) Министерства и органи и тела на извршната власт, (3) Министерството за информатичко општество и администрација, кое покрај општите обврскишто се однесуваат на сите институции, е одговорно и за спроведување на специјализирани активности и (4) Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер заради
одговорноста за спроведување на специјализирани активности.

Претходниот извештај „Проценка на нивото на спроведување на Aкцискиот план на стратегијата за транспарентност (2019-2021) во првите шест месеци (ноември 2019 – мај 2020)“ може да го погледнете тука