Визуелизација: Дигитална иновација

Што значи дигитална иновација?

  • Решавање на постоечки проблеми со користење на различни дигитални решенија е еден од многуте начини да се дефинира дигиталната иновација.
  • За да можеме иновативно да ја користиме технологијата, мора да минеме низ дигитална трансформација, што значи дека треба да ги имаме вештините и начинот на размислување за да ги прифатиме промените и да се прилагодиме на нив.

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

______________________________________________________________________________Oваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.