Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет

17.06.2014

Проекти

Проектот CRISP има за цел да ги заштити правата на децата на интернет и да овозможи сигурен и безбеден пристап до интернет, заштита на нивната приватност и приватноста и безбедноста на нивните семејства. Мрежа од 12 НВОи распоредени на различни географски локации работат на подигнување на свеста и изградба на капацитетот во основните и средните училишта во Република Македонија. Се одржуваат предавања и обуки за децата, родителите, наставниците и јавноста врз основа на специјално подготвени едукативни ресурси на македонски и албански јазик.

Период на спроведување: октомври 2007 – ноември 2008