Конференција е-Општество.мк

17.06.2014

Проекти

Метаморфозис работи на подигнување на свеста на креаторите на мислења и носителите на одлуки на национално и регионално ниво преку собирање на локални и странски експерти и локални новинари, политички претставници и други релевантни заинтересирани страни на предавања, конференции, семинари, отворени дебати и онлајн форуми.

Најголем таков проект е Меѓународната конференција е-Општество.мк којашто се одржува на годишно ниво. Конференцијата за првпат се одржа во 2004 година.