Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis ka zhvilluar platformën online www.gragjanskibudzet.mk.

“Buxheti qytetar” është mjet bazë për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së komunës. Në të do të shpjegohen të hyrat dhe shpenzimet e komunës gjatë vitit, procesi i miratimit të buxhetit dhe aktivitetet e projekteve që duhet të realizohen gjatë vitit.

Qëllimi i përgatitjes së Buxhetit qytetar është që të sigurohet informim më i madh i qytetarëve për buxhetin e komunës në mënyrë më të lehtë dhe më të qasshme.

Sipas Ligjit për Buxhetet, buxheti i vetëqeverisjes lokale paraqet një plan vjetor të të hyrave, të hyrave të tjera dhe mjeteve të miratuara. Në të janë përfshirë: Buxheti themelor, buxheti i aktiviteteve vetëfinancuese, buxheti i donacioneve, buxheti i dotacioneve dhe huamarrja.

Në procesin e buxhetimit, përmbajtja dhe programet nga të cilat përbëhet buxheti përputhen me mënyrën e unifikuar të përgatitjes dhe hartimit të buxhetit, të përcaktuar nga Ministria e Financave. Buxheti komunal përbëhet nga pjesa e përgjithshme dhe pjesa e veçantë.

Pjesëmarrësit kryesorë në procesin e buxhetimit të vetëqeverisjes lokale janë: Ministria e Financave, kryetari i komunës, këshilli i komunës, shfrytëzuesit e buxhetit, qytetarët e komunës, shoqatat e ndryshme dhe organizatat joqeveritare dhe administrata komunale.

Platforma është e dedikuar për komunat dhe është falas për t’u përdorur.

 

 

 

Ndaje: