Mbledhja e tretë e Komitetit Drejtues të ICEDA u mbajt më 12.08.2021 përmes platformës ZOOM, ku u diskutua për aplikimet e pranuara në Thirrjen për aplikime, të cilat do të ofrojnë mbështetje për OSHC-të për promovimin e Agjendës Digjitale përmes ciklit të dytë të skemave të vogla të granteve LOT 2: Ndarja e granteve për Iniciativa Avokuese për Agjendën Digjitale. Qëllimi i thirrjes për ndarjen e 15 granteve të vogla për OShC-të nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia Veriut dhe Serbia (qëllimi është përafërsisht 3 grante për çdo vend), në rangun midis 3.000 euro dhe 7.000 euro për grant. Kohëzgjatja e zbatimit të granteve të parapara individuale është 6 muaj.

Anëtarët e Këshillit Drejtues dhe zëvendës anëtarët Fondacioni Metamorfozis (Maqedonia e Veriut), Akademia për e-Qeverisje (Estoni), Lëvizja Mjaft! (Shqipëri), OJQ 35mm (Mali i Zi) dhe ODK – Open Data Kosovo (Kosovë), të gjithë të përfshirë në projektin “Rritja e Pjesëmarrjes së Qytetarëve në Agjendën Digjitale – ICEDA”, ishin të pranishëm në mbledhje, duke përfshirë edhe koordinatorët e Projektit Kombëtar nga secili prej vendet e përmendura.

U pranuan gjithsej 67 nga OShC-të nga Ballkani Perëndimor, dhe secili nga koordinatorët e Projektit kombëtar i prezantoi propozimet e marra nga vendet e tyre, për të cilat ata konsiderojnë se kanë potencialin më të madh për të qenë të suksesshëm dhe të qëndrueshëm brenda realitetit të tyre lokal, me adaptime të caktuara.

Në takim, Komiteti Drejtues diskutoi për qëllimin kryesor të Thirrjes në lidhje me aplikimet e pranuara, programin dhe kapacitetin administrativ të aplikuesve, inovacionin e tyre dhe partneritetin domethënës me mediat në vendin përkatës. Përfundimi i takimit ishte se duhet të zhvillohen vizita dhe negociata të mëtejshme me kandidatët e përzgjedhur në secilin nga vendet. Pas procesit të negociatave, duke u bazuar në përmirësimet dhe përshtatjet e bëra, Komiteti Drejtues do të jetë në gjendje të votojë për dhënien e grantit, ose nëse është e nevojshme, të vazhdojë me negociatat.

——————————————————————————————————————————————

Projekti “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA” është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Fondacioni Metamorfoza, Të dhënat e hapura Kosovë (Open Data Kosovo) (ODK), Akademia për e-qeverisje (eGA), Qendra për Hulumtim, Transparencë dhe Llogaridhënie – CRTA, Lëvizja MJAFT, OJQ-ja 35 MM.

Ndaje: