Një vështrim i paradokohshëm i sigurisë kibernetike në Ballkanin Perëndimor: Si mund ta përmirësojmë nivelin e sigurisë kibernetike në rajon?

Digjitalizimi dhe siguria kibernetike janë disa nga temat e nxehta në Ballkanin Perëndimor (BP). I gjithë rajoni ka dëshmuar zyrtarisht përkushtimin e tij ndaj digjitalizimit si proces në vitin 2018 duke marrë përsipër zbatimin e Agjendës Digjitale për BP, i mbështetur drejtpërdrejt nga Komisioni Evropian. Një nga katër shtyllat e Agjendës Digjitale për BP është që rrisë sigurinë kibernetike, besimin dhe digjitalizimin e industrisë. Pjesa tjetër e shtyllave i referohet lidhjes me bandë të gjerë (broadband); forcimit të shoqërisë dhe ekonomisë digjitale (rritjes së aftësive digjitale); dhe nxitjes së hulumtimit dhe inovacionit.

Ndërsa vendet e Ballkanit Perëndimor po bëjnë përpjekje për të zhvilluar dhe përmirësuar planet e tyre të qeverisjes elektronike, ato ende duhet t’i kushtojnë shumë vëmendje, si dhe të bëjnë përpjekje të veçanta për forcimin e nivelit të sigurisë kibernetike. Aktualisht, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor janë duke u fokusuar drejt zhvillimit të shërbimeve elektronike, rritjes së aftësive digjitale të zyrtarëve publikë si dhe të qytetarëve. dhe më e rëndësishmja, avancimit të platformave të ndërveprueshmërisë së institucioneve qeveritare. Vihet re në mënyrë të pashmangshme se pothuajse në të gjitha vendet, sulmet kibernetike kanë qenë një kërcënim i drejtpërdrejtë për sigurinë e shërbimeve online dhe të bazave të të dhënave të brendshme, veçanërisht vitet e fundit. Përpara se të eksplorohen kërcënimet kibernetike që kanë ndodhur në rajon, është gjithashtu e rëndësishme të kuptohet këndvështrimi aktual i secilit vend në lidhje me përpjekjet për sigurinë kibernetike.

Raporti i Progresit i Komisionit Evropian për Kosovën lidhur me vitin 2022 vë në dukje se Kosova ka zhvilluar “aftësi themelore” për sa i përket sigurisë kibernetike. Edhe pse ka një nivel pozitiv të vullnetit politik në vend për të trajtuar dhe forcuar nivelin e sigurisë kibernetike, vërehet se vendi ende po përballet me vështirësi dhe i mungojnë kapacitetet për të garantuar një mbështetje të plotë kibernetike. Një çështje tjetër që vihet në dukje në Raportin e Progresit është mungesa e performancës nga organet e prokurorisë në lidhje me krimet kibernetike të raportuara në vend. Nga 37 raste të krimit kibernetik të cilat janë raportuar tek autoritetet e Kosovës në vitin 2021, asnjëri prej tyre nuk është ndjekur penalisht e as nuk janë drejtuar në nivel gjyqësor. Kjo mund të tregojë mungesën e kapaciteteve të prokurorisë në vend për rastet e tilla, apo mungesën e përkushtimit nga ana e tyre për të ndjekur penalisht plotësisht rastet e krimit kibernetik.

Sipas Raportit të Progresit për Serbinë (2022), vendi ka zbatuar Strategjinë dhe Planin e Veprimit për Luftimin e Krimit Kibernetik 2019-2023. Raportohet se Serbia ka ndërmarrë hapa seriozë në forcimin e nivelit të sigurisë kibernetike në vend. Sipas vlerësimit të sigurisë kibernetike të kryer nga Banka Botërore në vitin 2020, Serbia konsiderohet të ketë kapacitete të mjaftueshme për të adresuar boshllëqet e vërejtura në përmirësimin e gjendjes së saj të sigurisë kibernetike. Si rezultat i një politike gjithëpërfshirëse të sigurisë kibernetike dhe kornizës ligjore, vendi ishte në gjendje të krijonte mekanizma mbrojtës – siç është CERT-i Kombëtar (më shumë për këtë do të diskutohet në pikën vijuese që i referohet situatës së vendit).

Raporti i Progresit për Malin e Zi (2022) nuk vë në dukje një progres të matshëm për sa i përket sigurisë kibernetike nga viti i fundit, por vëren se vendi po bën disa përpjekje drejt kapaciteteve kombëtare për sektorin e sigurisë kibernetike. Raportohet se Mali i Zi ka miratuar Strategjinë e re të Sigurisë Kibernetike 2022-2026. Vetëm gjatë vitit 2022, disa sulme kibernetike kanë ndodhur në serverët e qeverisë malazeze, që u pa si shumë alarmante, dhe shumë kritikë pohuan se qeveria e vendit duhet të forcojë kapacitetet administrative në sektorin e sigurisë kibernetike si pjesë e strategjisë së re.

Raporti i Progresit për Maqedoninë e Veriut (2022) vë në dukje se vendi duhet të përgatisë një version të përditësuar të legjislacionit aktual për sigurinë kibernetike dhe të krijojë një sistem që e trajton krimin kibernetik. Strategjia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike për Maqedoninë e Veriut ka skaduar në vitin 2022, dhe thuhet se strategjia e re është në përgatitje e sipër. Nga ana tjetër, Maqedonia e Veriut ka bërë përpjekje dhe promovon aktivitete më të sigurta në internet nga sektorë të ndryshëm, të cilat drejtpërdrejt kontribuojnë në rritjen e ndërgjegjësimit në lidhje me sigurinë kibernetike në sektorin publik, si dhe në atë privat.

Sipas Raportit të Progresit për Shqipërinë (2022), vendi ka përafruar më tej ligjin e tij për sigurinë kibernetike me Direktivën e BE-së për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve të informacionit. Megjithëse ekziston një kornizë ligjore gjithëpërfshirës në vend, si dhe mekanizma mbrojtës për të luftuar krimin kibernetik, vendi ka përjetuar shumë sulme kibernetike vitet e fundit.

Burimi: ITU

Për një krahasim më gjithëpërfshirës midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe performancës së tyre të sigurisë kibernetike, rezultatet e mëposhtme janë paraqitur sipas Indeksit Global të Sigurisë Kibernetike (GCI) në vitin 2020:

 • Serbia renditet e 39-ta (89.8 pikë)
 • Maqedonia e Veriut renditet e 38-ta (89.92 pikë)
 • Shqipëria renditet e 80-ta (64.32 pikë)
 • Mali i Zi renditet i 87-i (52.3 pikë)

Fatkeqësisht, nuk ka të dhëna të disponueshme nga GCI në lidhje me Kosovën.

Kur bëhet fjalë për sulmet kibernetike, ky rrezik nuk kursen asnjë nga vendet e BP-së, pavarësisht nga niveli i performancës së tyre në sigurinë kibernetike dhe mekanizmat mbrojtës. Duke kujtuar rastin e Shqipërisë në vitin 2022, shumë nga serverët e saj të qeverisë ishin nën sulme të rënda kibernetike, ku si pasojë e tyre u zbuluan shumë të dhëna personale të qytetarëve të saj, duke paraqitur kështu një kërcënim të drejtpërdrejtë për mbrojtjen e të dhënave personale. Meqenëse portali qeveritar i shërbimeve elektronike e-Albania ishte përkohësisht jofunksional nga këto sulme kibernetike në korrik të vitit 2022, kërcënime të ngjashme kibernetike u vunë re edhe në Kosovë. Në shtator të vitit 2022, shumë prej institucioneve publike, duke përfshirë autoritetin e Postës dhe Telekomunikacionit, ishin objektiva të kërcënimeve kibernetike. Kjo bëri që baza e të dhënave të brendshme dhe e-mail-et të jenë përkohësisht të paaksesueshme për zyrtarët e brendshëm të këtij autoriteti. Po kështu, në Mal të Zi, si dhe në Maqedoninë e Veriut, sulmet kibernetike synuan institucione të ndryshme shtetërore dhe portalet e tyre përkatëse vetëm në vitin 2022: në Maqedoninë e Veriut si një nga objektivat e sulmeve të tilla ishte Ministria e Arsimit, ndërsa në Mal të Zi serverët e qeverisë u goditën nga sulme “ransomware”. Nëse krahasohet, mund të thuhet se më shumë sulme kibernetike kanë ndodhur në një vend të veçantë të BP-së sesa në një tjetër (duke marrë parasysh vetëm vitin e kaluar), megjithatë mbetet përfundimi i njëjtë për të gjitha vendet e BP-së: secili prej vendeve është i cenueshëm ndaj kërcënimeve kibernetike.

Ndër planet e secilit vend për të luftuar sulmet kibernetike, përpjekjet e rëndësishme të ndërmarra nga vendet e Ballkanit Perëndimor, në këtë pikë ia vlen të theksohen:

Në vitin 2022, Kosova miratoi një propozim-ligj të ri për sigurinë kibernetike, përmes të cilit parandalimi i krimeve kibernetike mbetet në qendër të tij. Ky propozim-ligj i ka hapur rrugë edhe krijimit të Agjencisë Shtetërore për Sigurinë Kibernetike. Në përputhje me këtë, është vendosur të krijohet një pikë kontakti 24/7 në Policinë e Kosovës për të trajtuar kërcënimet e sigurisë kibernetike në vend. Kjo është një përpjekje pozitive për sa i përket kornizës ligjore dhe së shpejti pritet të arrihet zbatimi i plotë i këtij propozim-ligji. Konsiderohet se kjo do të ofrojë siguri më të mirë kibernetike për Kosovën. Në një aspekt tjetër, qeveria e Kosovës gjithashtu është duke përgatitur Strategjinë e saj për e-Qeverisje 2027, e cila gjithashtu e vë fokusin në nivelin e sigurisë kibernetike. Ekspertët e fushës janë pjesë e grupit të punës për këtë strategji. Strategjia pritet të jetë e hapur për konsultime dhe më vonë pritet të miratohet gjatë vitit 2023.

Më parë u përmend se Serbia ka ndërmarrë mekanizma mbrojtës për të siguruar një nivel të mirë të sigurisë kibernetike në vend, siç tregon edhe rezultati i GCI-së. Me krijimin e Agjencisë Rregullatore të Komunikimeve Elektronike dhe Shërbimeve Postare mundësohet një koordinim më i mirë për parandalimin e rreziqeve të sigurisë së informacionit. Çdo rrezik i dukshëm mund të raportohet përmes faqes së tyre të internetit, dhe agjencia më tej informon dhe këshillon ekipet e menaxhimit të TIK-ut në vend.

Raportohet se në Maqedoninë e Veriut, në Mal të Zi, si dhe në Shqipëri, për shkak të kërcënimeve kibernetike, një fokus më i madh është vendosur për rritjen e kapaciteteve në nivele kombëtare për të parandaluar dhe mbështetur nivelin e sigurisë kibernetike. Aktualisht, një Projekt i financuar nga BE-ja po zbatohet nga Akademia e Qeverisjes elektronike (e-GA) që i synon të tre vendet. Synimi i projektit prej 1.8 milion eurosh është të forcojë qeverisjen e sigurisë kibernetike në këto vende nëpërmjet këshillave të ekspertëve për sa i përket legjislacionit të sigurisë kibernetike të vendit, si dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale të Ekipeve të Reagimit ndaj Incidenteve të Sigurisë Kompjuterike për t’iu përgjigjur krizave kibernetike.

Duke marrë parasysh përpjekjet aktuale të vendeve dhe shqetësimet e sigurisë kibernetike në BP, si pikë e fundit e këtij artikulli, për të ardhmen duhet të merren parasysh rekomandimet e mëposhtme (nga të gjitha palët e interesuara):

 • Miratimi i hapave më të rreptë si pjesë e reformave legjislative në lidhje me sigurinë kibernetike në nivel vendi;
 • Krijimi i një agjencie/organi kombëtar përgjegjës (nëse nuk është krijuar) për të parandaluar krizat kibernetike;
 • Ofrimi i trajnimeve profesionale për zyrtarët kombëtarë në drejtim të menaxhimit të sigurisë kibernetike;
 • T’i jepet përparësi sigurisë kibernetike si pjesë e planeve të Agjendës Digjitale në secilin prej vendeve të BP-së;
 • Zbatimi i rregulloreve për ruajtjen e të dhënave, duke përfshirë kërkesat ligjore dhe dispozitat ekzistuese;
 • Ofrimi i mbështetjes më të madhe, financiare dhe njerëzore, për autoritetet rregullatore për krimin kibernetik.

———————————————————————————————————————

Ky tekst edukativ është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij teksti është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se i pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Projekti “Rritja e Pjesëmarrjes së Qytetarëve në Agjendën Digjitale – ICEDA” zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis (Maqedonia Veriut), Akademia për e-Qeverisje (Estoni), Lëvizja Mjaft! (Shqipëri), Partnerët për Ndryshim Demokratik (Serbi), OJQ 35mm (Mali i Zi) dhe ODK – Open Data Kosovo (Kosovë). Projekti realizohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.

Ndaje:


         
meta tim sliki-02.jpg

Një

vështrim

i

paradokohshëm

i

sigurisë

kibernetike

Ballkanin

Perëndimor:

Si

mund

ta

përmirësojmë

nivelin

e

sigurisë

kibernetike

rajon?

Tekste të tjera në blog

RMV, çdo ministër u lavdërua dhe u fotografua për projektin “Një pikë për shërbime” por ai asnjëherë nuk ishte i suksesshëm - Portalb

28.04.2023

Kolazh nga vizita e qeveritarëve në pikat “Një pikë për shërbime”. Foto nga institucionet zyrtare Zyrat “Një pikë për shërbime” të cilat u hapën Shkup, Kumanovë, Ohër, Manastir dhe Tetovë me qëllim që qytetarët t’i thonë “lamtumirë” pritjes në sportele, do të mbyllen dhe në vend të tyre do të hapen 333 sportele në filialet […]

Mbrojtja e identitetit tuaj digjital: Rëndësia e "Higjienës Kibernetike"

25.04.2023

Në epokën e sotme digjitale, është më e rëndësishme se kurrë të ndërmerrni hapa për të mbrojtur veten nga kërcënimet kibernetike. Nga viruset dhe softuerët keqdashës (malware) e deri te mashtrimet “phishing” dhe vjedhja e identitetit, ka një mori rreziqesh që mund të komprometojnë informacionin tuaj personal dhe të bëjnë kërdi në pajisjet tuaja. Kjo […]

Komunikimi i transformimit digjital me qytetarët – një kontribut i rëndësishëm për të kapërcyer hendekun

24.04.2023

Transformimi digjital po e ndryshon jetën tonë në mënyra që nuk mund ta imagjinonim as disa dekada më parë. Ai ka sjellë mundësi dhe sfida të reja dhe po e transformon mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me njëri-tjetrin. Megjithatë, komunikimi i transformimit digjital me qytetarët mund të jetë një sfidë, veçanërisht në Ballkanin […]

Institucionet si shkaktar i shkeljes së privatësisë në media

19.04.2023

Edhe nëse autoritetet kompetente shtetërore zbulojnë të dhëna private të një dhunuesi ose të viktimës, mediat nuk duhet ta transmetojnë atë informacion. Një gabim nga ana e autoriteteve shtetërore nuk nënkupton “leje” për shkeljen e parimeve etike të profesionit. Kështu thotë Kodi i Etikës së Gazetarëve të Serbisë, por praktika mediatike shpesh është krejtësisht e […]

“ADA”, asistenti digjital i bazuar në inteligjencë artificiale që do t’u japë informata qytetarëve të RMV-së për ndihmat shtetërore - Portalb

10.04.2023

Asistenti digjital “ADA”, foto: Qeveria e RMV-së Investitorët dhe qytetarët do të mund të marrin informata në lidhje me programet e ndihmës shtetërore të Qeverisë së RMV-së nëpërmjet asistentit të parë digjital “ADA” i cili është i bazuar në inteligjencë artificiale. Kështu thonë nga Zyra e zëvendëskryeministrit për Çështje Ekonomike, Fatmir Bytyqi dhe Fondi për […]

RMV, përdorimi i inteligjencës artificiale në institucionet shtetërore është i dobishëm, por edhe më i rrezikshëm nëse keqpërdoret - Portalb

09.04.2023

Iteligjenca artificiale, foto: The Creation of Adam, Freepik.com Përdorim i inteligjencës artificiale në sektorin publik do të ndihmonte në rritjen e cilësisë së shërbimeve, kursimit të kohës dhe parave të qytetarëve, por rrjedhimisht edhe do të parandalonte korrupsionin. Megjithatë, nëse IA përdoret në mënyrë jotransparente, pasojat janë edhe më të mëdha se përfitimet. Kështu deklarohen […]