Мени

Liria e shprehjes dhe gjuha e urrejtjes

Projekti fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve të aktivistëve që tashmë punojnë në qëllime të veçanta, në mënyrë për të përmirësuar aftësitë e tyre për përdorimin e teknologjive të reja, të kombinuara me aftësi udhëheqëse dhe aftësi të mendimit kritik që nuk janë të siguruara nga sistemi arsimor shtetëror (retorikë, të shkruarit të bazuar në argumente). Shfrytëzuesit primar të projektit do të formojnë një grup thelbësor të udhëheqësve të cilët do të përhapin njohuritë brenda komuniteteve të tyre në terren dhe në nivel kombëtar nëpërmjet një gamë të instrumenteve onlajn, të cilat do të rritin ndërgjegjësimin për çështje të ...

Rrjeti aksional për qeverisje të mirë

Projekti ka për qëllim t’i përforcojë përpjekjet e organizatave qytetare në trajtimin dhe përmirësimin e qeverisjes së mirë duke siguruar vegla, shkathtësi dhe njohuri me qëllim të përmirësimit të punës së tyre, si dhe nëpërmjet granteve për realizimin e ndonjë iniciative konkrete. Me këto vegla dhe trajnime, organizatat qytetare lokale dukshëm do t’i përmirësojnë lidhjet horizontale me përkrahësit e tyre dhe publikun e gjerë, ndërsa vertikalisht me qeverinë. Qëllimet kryesore të projektit janë: (O1) Përmirësimi i inkuadrimit të shoqërisë civile në krijimin e mendimit publik, krijimin e politikave dhe pjesëmarrja në mekanizmat e vendimmarrjes; ...

Trajnime për TIK instrumentet për ueb gazetari

Një numër i madh i mediumeve hapen në internet, por cilësia informatave të përpunuara zvogëlohet kundrejt shpejtësisë me të cilën ato përhapen. Me përmirësimin shkathtësive hulumtuese të gazetarëve do të kontribuojë në rritjen e kapaciteteve të tyre për të shfrytëzuar plotësisht mundësitë e internetit si burim i informacionit dhe si një instrument për kontrollin e shpejtë. Projekti do të kontribuojë në rritjen e përdorimit të internetit nga gazetarët në procesin e hulumtimit, publikimit dhe shpërndarjen e informacionit dhe përditësimin dhe përmirësimin e kapaciteteve të gazetarëve për të përdorur instrumente të reja onlajn në procesin e tyre ...

PortAlb.mk – portal për lajme në gjuhën shqipe

PortAlb.mk e udhëheq një ekip i gazetarëve profesionalë, që kanë për qëllim të tejkalohet problemi me mungesën e e-përmbajtjeve relevante në gjuhën shqipe për Maqedoninë dhe botën e jashtme.  Ekipi i përbërë nga gazetarë të rinj, por njëkohësisht me përvojë, ka për qëllim të ofrojë një paletë më të gjerë të lajmeve, të cilat tejkalojnë pengesat gjuhësore dhe pengesat e tjera, ndërmjet sferave mediatike në vend dhe në rajon, nëpërmjet njoftimit objektiv të bazuar në zbatimin dhe promovimin e standardeve profesionale. Ky portal informativ filloi me punë më 6 prill 2012 në Shkup. Redkasia ka korrespodentë në disa qytete të Maqedonisë, ...

Votematesi.mk

Me publikimin e Votematesit, Fondacioni “Metamorfozis” nga Shkupi, në bashkëpunim me shoqatat qytetare „Zashto ne“ nga Sarajeva dhe LiNet nga Beogradi, e vazhdoi iniciativën rajonale për zbatimin e teknologjive të reja për edukimin e votuesve dhe për transparencë më të madhetë subjekteve politike, e përkrahur nga fondacioni joprofitabil amerikan NED, i financuar nga Kongresi i SHBA-ve, si pjesë e përpjekjeve për zhvillimin e demokracisë në rajon.Si funksionon Votematesi.mk?Të gjitha partitë politike në Maqedoni morën ftesë që ta plotësojnë një pyetësor të thjeshtë dhe në atë mënyrë t’i njoftojnë qytetarët për qëndrimet, mendimet ...

Bashkëpunim i decentralizuar ndërmjet rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë

Programi për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë filloi në vitin 2006, me qëllim kryesor për të kontribuar në nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar midis dy territoreve. Bëhet fjalë për bashkëpunim inovativ në të cilin janë të inkuadruar veprimtarë të ndryshëm edhe atë nga më shumë nivele: lokla, regjional dhe nacional. Bartësit e këtij bashkëpunimi institucional për zhvillimin e demokracisë lokale janë Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme dhe Ministria e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë. Bashkëpunimi i decentralizuar ndërmjet rajonit të Normandisë së Poshtme dhe ...

Liria në internet

Активностите од овој проект ќе имаат за цел да го зголемат капацитетот на целните групи за онлајн активизам преку блогирањето во целина, со посебен акцент на анонимното блогирање, како и за интернет-новинарство, во зависност од околностите на различните целни групи. Овој пристап се состои од две компоненти: знаења и вештини од една страна, и мотивација да се користат од друга ...

Iniciativa për resurse të hapura arsimore

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë për zhvillimin e mendimit kritik dhe demokratizimit në Maqedoni nëpërmjet përdorimit konstruktiv të teknologjive të reja si vegla për rritjen e sasisë dhe kualitetit të e-përmbajtjeve arsimore, shkencore dhe akademike.

Konferenca ndërkombëtare e-Shoqëri.Mk

Metamorfozis punon në ngritjen e vetëdijes së krijuesve të mendimeve dhe të vendimmarrësve në nivel nacional dhe rajonal, duke i bashkuar ekspertët, gazetarët, përfaqësuesit politikë dhe palët e interesuara relevante, lokalë dhe rajonalë, në ligjërata, konferenca, seminare, debate të hapura dhe forume onlajn. Projekti i tillë më i madh është Konferenca ndërkombëtare e-Shoqëri.Mk, e cila mbahet për çdo vit. Konferenca për herë të parë u mbajt në vitin 2004.