Gazetari për gjeneratën e re: Programi për trajnim të mediave

Fondacioni Metamorfozis, në partneritet me Qendrën Ndërkombëtare për Gazetarët (International Center for Journalists – ICFJ) dhe me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Shkup, gjatë vitit 2023 zbaton Programin për trajnim të mediave. Nëpërmjet punëtorive, punës praktike dhe një vizite studimore në SHBA, programi do t’u sigurojë gazetarëve të rinj aftësitë e nevojshme për raportim […]

Janë paratë tuaja

Periudha e realizimit: 1 nëntor – 30 dhjetor, 2015   Me projektin “Janë paratë tuaja”, Metamorfozis arriti të krijojë kapacitete për prodhimin e video-dokumentarëve për çështjet aktuale shoqërore të fokusuara në gazetarinë hulumtuese, sa i përket shpenzimit të parave të obliguesve tatimorë në Maqedoni. Brenda një afati të shkurtër kohor u formua, i trajnua dhe […]

We-go

Qëllimi i projektit We-Go është që me sukses t’i përcjellë dhe t’i përshtasë “Shembujt dhe njohurit e mira për e-Qeverisje” dhe të mundësojë realizim të projekteve të mëtutjeshme duke i përfshirë еdhe masat shoqëruese për përforcimin dhe avancimin e hulumtimeve për e-Qeverisje në vendet e Ballkanit Perëndimor së bashku me partnerët e Bashkimit Evropian. Projekti […]

Iniciativa Të rinjtë dhe mediat në Evropën Juglindore

Projekti “Të rinjtë dhe media” ka për qëllim ta analizojë pozitën e të rinjve dhe të mediave në 11 vende të Evropës Juglindore. Fondacioni Metamorfozis dhe Forumi arsimore rinor, aktivitet fillestar në këtë projekt e realizuan një hulumtim që kishte për qëllim t’i analizojë raportet ndërmjet të rinjve dhe mediave. Hulumti e shqyrtoi pozitën e […]

Qasje e hapur

Potencialit aktual të krijuesve të përmbajtjes Qasje e hapur u mungon vetëdija për potencialin e plotë të teknologjive dixhitale dhe nganjëherë u mungojnë disa aftësi themelore në lidhje me përdorimin e sistemeve softuerike. Më akut, shumë akademikë, shkencëtarë dhe hulumtues nuk arrijnë të qasen aspak në debatin shkencor dhe rrallë i publikojnë rezultatet e punës […]

Privatësia në internet

Metamorfozis do të bëjë vlerësimin e praktikave dhe procedurave të institucioneve, organizatave dhe firmave për trajtimin e të dhënave personale. Për këtë qëllim do të zhvillohet një metodologji speciale nga ana e një grupi interdiciplinar të punës. Vlerësimi do të shërbejë si bazë për zhvillimin e mëtutjeshëm të aktiviteteve të projekteve. Qëllimi i projektit është […]

Shoqëritë qytetare dhe teknologjitë e reja në rajonin e Evropës Juglindore – përforcimi i përdorimit kontekstual të teknologjive të reja në punën e sektorit civil

Projekti mundëson krijimin e kanaleve të komunikimit dhe mundësive për bashkëpunim me organizata të tjera qytetare dhe institucione të tjera, e cila krijon një bazë të frytshme për të bashkëpunuar në projektet e ardhshme që synojnë arritjen e qëllimeve të përbashkëta në nivel rajonal. Qëllimi i përgjithshëm: Lidhja e iniciativave të organizatave qytetare në nivel […]

е-Rajderët

Projekti e-Rajderët (blogu zyrtar i projektit) e përforcon kapacitetin e organizatave qytetare (OQ) në Maqedoni që ti përcjellin mesazhet e tyre, të inkurajojnë pjesëmarrjen qytetare në jetën shoqërore, të bashkëpunojnë dhe ti shërbejnë më mirë shoqëritë e tyre. E-rajderët (e-kalorësit në gj. angleze) janë konsulentë mobil të cilat sigurojnë përkrahje për organizatat qytetare për shfrytëzim […]

Klubet digjitale

Në kuadër të projektit Klubet digjitale, fondacioni Metamorfozis hapi 12 klube digjitale në territorin e Republikës së Maqedonisë. Klubet digjitale ofrojnë numër të madh aktivitetesh dhe shërbimesh që përfshijnë qasje në TIK nga ana e banorëve të komunitetit, me qëllim të përkrahjes së zhvillimit të tyre social dhe ekonomik. Klubet digjitale i plotësojnë standardet e […]

Rritja e përdorimit të ueb faqeve qeveritare si një instrument për transparencë, llogaridhënie dhe e-pjesëmarrje

Projekti hulumtues analizoi nivelin aktual të përdorimit të ueb faqeve qeveritare në nivel komunal dhe shtetëror (ueb faqet .gov.mk) në fushën e transparencës, llogaridhënies dhe e-pjesëmarrjes në vendimmarrje dhe ka siguruar rekomandime se si të tejkalohen pengesat që parandalojnë realizimin e potencialit të plotë të teknologjive të reja në këto lëmi. Shkalla e përdorimit të […]

Ndiqi paratë

Shërbimi “Ndiqi paratë” (www.SlediGiParite.mk) ka për qëllim ta afrojë politikën fiskale të vetëqeverisjeve lokale të Maqedonisë te qytetarët, duke i paraqitur buxhetet e tyre në mënyrë të thjeshtë dhe transparente, gjegjësisht të hyrat dhe të dalat e komunave prej vitit 2008 e deri më sot. Informatat që i përmban shërbimi do t’u mundësojnë qytetarëve ta […]

Konferenca “Qëndrueshmëria e mediave të reja”

Më 11 maj 2013, e shtunë, u mbajt konferenca për qëndrueshmërinë e mediave të reja në Maqedoni, ku morën pjesë rreth 80 përfaqësues nga sektori medial, si gazetarë dhe redaktorë, përfaqësues të organizatave joqeveritare, agjenci të marketingut dhe ekspertë ndërkombëtarë. Organizator i ngjarjes ishte fondacioni Metamorfozis, dhe u realizua me ndihmën financiare të ambasadës së […]