Мени

Rrjeti Ballkanik për avokim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave

Проектот со своите активности планира да ги постигне следниве резултати: да ги зголеми соработката и размената на добрите практики за раководење со електронскиот отпад помеѓу сите релевантните страни, да ја подобри јавната свест за правилното раководење со електронскиот отпад, да се зголемат капацитетите на граѓанските организации за лобирање и застапување на правилно ...

Softuer i lirë

Shpallje e koleksionit të aplikacioneve të lokalizuara me softuer të lirë në bashkëpunim me organizatën lokale për softuer të lirë. Qëllimi i këtij aktiviteti është për të plotësuar nevojat bazë të OJQ-ve lokale dhe shfrytëzuesve vendas me promovimin e softuerit të lirë si efikas, racional dhe zgjidhje të ligjshme softuerike për sistemet hibride (kompjutera me Microsoft Windows të instaluar, të cilat dominojnë si në sektorin publik edhe në atë privat). Paketa kënaqi nevojat për lëmitë e mëposhtme: aplikacionet e zyrës (puna me tekste, llogari tabelare, etj ..), qasje në internet (shfletues, klient për e-mail), organizatorë, përpunimi i fotografive...

Strategjia kombëtare për zhvillimin e shoqërisë informatike

Më 1.04.2005 grupi punues për shoqëri informatike e miratoi Strategjinë kombëtare për teknologjitë e komunikimit dhe të informatikës (TKI) dhe Planin përkatës aksional. Strategjia kombëtare u pranua nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë më 16.06.2005, ndërsa në Kuvend u votua më 21.09.2005.Përgatitja e strategjisë dhe e planit aksional u përkrah nga Fondacioni Instituti shoqëri e hapur – Maqedoni (FISHHM), Komisioni për teknologji informatike i Qeverisë së RM-së dhe Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP).Në vitin 2005 u organizuan forume publike në më tepër qytete në Republikën e Maqedonisë dhe në ueb-faqen e Komisionit për ...

Creative Commons (përmbajtje kreative të përbashkëta)

Криејтив комонс (креативните заеднички содржини) му служат на јавниот интерес преку огромна размена на изразување, знаење и уметност. Овие лиценци им помагаат на луѓето да му кажат на светот дека нивните авторски дела се слободни за делење, но само под одредени услови.

Rrjeti tematik KOMUNIJA

Тематската мрежа КОМУНИЈА има цел да стане европска референтна точка за теоретска анализа и дискусија за стратешки политики околу постојните и новите прашања во врска со јавниот домен во дигиталната околина – како и сродни теми, вклучително, но не и ограничено на, алтернативни форми на лиценцирање за креативен материјал; отворен пристап до научни публикации и истражувачки ...

Mbrojtja dhe sigurimi i fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internet

Проектот CRISP има за цел да ги заштити правата на децата на интернет и да овозможи сигурен и безбеден пристап до интернет, заштита на нивната приватност и приватноста и безбедноста на нивните семејства.