CATEGORY

Rregullativa e BE-së për mbrojtjen e të dhënave ngec përsëri

Më 6 dhjetor 2013, ministrat për drejtësi të BE-së përsëri bënë hapa mbrapa në miratimin e Rregullativës për mbrojtjen e të dhënave në BE. Komisari për drejtësi i BE-së, Vivien Reding këtë ditë e konsideron dëshpëruese për privatësinë e të dhënave. Çka ndodhi kësaj radhe? “Ministrat nuk deshën të marrin vendime të shpejtuara”, deklaroi para gazetarëve ministri lituanez për drejtësi, Juozas Bernatonis. Shkak për shtyrjen si duket është i ashtuquajturi parim njësportel me të cilin harmonizohet marrja e vendimeve në BE. Hubert Ligal, shef i shërbimit juridik të Këshillit të Evropës, deklaroi se me këtë parim minohen të drejtat e njeriut të qytetarëve. “Problemi me rezultatet që i fitoni në aspekt të respektimit të funksionimit të drejtësisë dhe të drejtave të njeriut, ndërsa unë si këshilltar juridik patjetër duhet t’u tregoj se ajo është një rezultat shumë i keq”. Ligal konsideron se me sistemin njësportel të BE-së, qytetarët e BE-së, të dhënat e të cilëve janë përdorur gabimisht nga ana e një kompanie me seli në një vend tjetër anëtar të BE-së, do të ballafaqohen me pengesa gjuhësore dhe financiare që do t’i dekurajojnë për të shkuar në gjyq. Reding reagoi duke thënë se tani bisedimet duhet të jenë në fazë “politike” në vend të fazës “juridike”, duke e potencuar faktin se legjislacioni aktual për mbrojtjen e të dhënave është i fragmentuar, jokonsistent, dhe se duhet të korrigjohet. Ajo insistoi se shqyrtimi juridik

“Të hapur” – fjalë kyçe në strategjinë për TIK të Hungarisë

Standardet e hapura dhe softueri i lirë janë thelbësore në qasjen e Hungarisë ndaj TIK-ut, deklaroi Gabor Fekete, zëvendësministër për punë të jashtme në fjalimin e tij përshëndetës në konferencën e organizuar nga qendra qeveritare e resurseve për softuer të lirë që u mbajt më 27 nëntor në Budapest.  Qeveria dëshiron ta përforcojë sektorin vendor për TI, ta zvogëlojë mbylljen e TI-së me zgjidhje komerciale, t’i zvogëlojë harxhimet për zgjidhjet e saj për TIK dhe të sigurojë intereoperabilitet që e-shërbimeve qeveritare. Arritja e interoperabilitetit është parimi qendror i planeve qeveritare për periudhën 2014 – 2020 për administratën publike, thotë Fekete. Me dizajnimin e sistemeve qeveritare për TIK, akoma mbetet për t’u tejkaluar “borxhi pesëmbëdhjetëvjeçar”. “Moderrnizimi i TIK-ut është me rëndësi esenciale për përmirësimin dhe thjeshtimin e shërbimeve qeveritare”. Zëvendësministri për punë të brendshme para të pranishmëve në konferencë deklaroi se qeveria dëshiron që materialet arsimore dhe zgjidhjet e bazuara në softuer të lirë t’i vë në dispozicion pa pagesë. Ai tha se softueri i lirë do të jetë pjesë e zgjidhjeve qendrore, duke u përgjigjur në lidhje me pritjet e institucioneve dhe ndërmarrjeve publike.  Burimi: Joinup.eu „’Open’ one of keywords in Hungary’s ICT strategy“ 17 dhjetor 2013.

Me vendimin e përkohshëm të Gjykatës Evropiane dënohet ruajtja masovike të të dhënave për komunikimet

Avokati gjeneral i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dha një Mendim për Direktivën Evropiane që është katastrofal, dhe me të cilin kërkohet nga ofruesit evropianë të shërbimeve të telekomunikimit t’i ruajnë të dhënat e të gjitha komunikimeve elektronike në periudhë prej gjashtë muajsh deri në dy vjet.Rastin e sollën në Gjykattë anëtarët e EDRI-t – Digital Rights Ireland dhe AKVorrat.at në bashkëpunim të ngushtë me anëtarët austriakë të EDRI-t – IfNf dhe VIBE.Në Mendimin e avokatiti gjeneral thuhet se Direktiva “si tërësi nuk përputhet me nenin 52(1) të Kartës për të drejtat themelore të Bashkimit Evropian”. Masa nuk është e domodoshme dhe “nuk i plotëson qëllimet e interesit të përgjithshëm që janë të pranuara nga BE-ja. Pastaj, neni 6 i Direktivës është në kundërshtim me nenet 7 dhe 52(1) të Kartës”.”Lëshimet e Direktivës 2006/24/BE ishin tepër të qarta që kur ajo u propozua fillimisht nga ana e Komisionit Evropian. As në atë kohë kur propozimi u dorëzua për herë të parë, e as në ndonjë kohë tjetër më vonë, Komisioni Evropian nuk kishte mundësi të gjenerojë dëshmi të besueshme se masa ishte e nevojshme”, thotë Xho Meknejmi, drejtor ekzekutiv i EDRI-t.E ballafaquar me keqpërdorimet e të dhënave që do të ruheshin sipas Direktivës – e të cilat i theksoi në raportin e saj të evaluimit – Komisioni Evropian nuk bëri asgjë.E ballafaquar me raste ku qeveritë demokratike vendosën të mos e zbatojnë legjislacionin e

“Turqia qëllimisht e injoron softuerin e lirë”

Administrata publike në Truqi i neglizhon zgjidhjet e TIK-ut të bazuara na softuer të lirë, thotë Hysein Tolu, kandidtat për doktor shkencash në Universitetin e Bristolit. Në shkaqet për këtë gjendje bëjnë pjesë inercia institucionale, mbyllja në formatet e softuerit komercial dhe korruptimi. Një pjesë e tezës së tij u paraqit si studim rasti këtë javë në revistën IFOSSLR.Tolu shkruan se vendi i tij ka mungesë të politikave për TIK dhe se autoritetet nuk përpiqen të arrijnë barazpeshë ndërmjet softuerit të lirë dhe atij komercial. Мirëpo, nevoja për t’iu qasur çështjes së softuerit të lirë u paraqit disa herë, konstaton Tolu. Prej vitit 2004 deri në vitin 2006, dy plane aksionale të qeverisë ofronin argumente në favor të softuerit të lirë, ndërsa qeveria bëri pesë evaluime. Parlamenti turk poashtu kontribuoi prej vitit 2005 deri në vitin 2012 me mbi treqind pyetje të parashtruara me shkrim nga deputetët.Pengesat”Të gjitha këto përpjekje nuk i arritën qëllimet iniciale dhe ato të mëvonshme dhe përfunduan me dështim. Diskursi i përgjithshëm është se edhe pse përdorimi i softuerit të lirë në Turqi është po aq i avancuar sikurse edhe në shumë vende të tjera zhvilluara, ekzistojnë edhe disa pengesa kyçe”.Njëra prej tyre është ajo se institucionet publike në vend nuk e nixsin përdorimin e softuerit të lirë. Pastaj, një numër shumë i madh i aplikacioneve softuerike të zhvilluara për qeverinë janë të mbyllura me teknologjinë komerciale. E treta,

Programi Horizon 2020 fillom me 15 miliardë euro për dy vitet e para

Sot, Komisioni Evropian për herë të parë i prezantoi thirrjet për propozim-projekte në kuadër të programit Horizon 2020 të BE-së, me vlerë prej 80 miliardë euro për hulumtime dhe inovacione. Financimi prej mbi 15 miliardë euro gjatë dy viteve të para ka për qëllim ta nxisë ekonominë evropiane të bazuar në dije dhe t’i trajtojë çështjet që do të kenë ndikim mbi jetët e njerëzve. Janë përfshirë 12 fusha që do të jenë në fokus të veprimit në vitet 2014 dhe 2015, duke përfshirë tema siç janë mbrojtja e personalizuar shëndetësore, siguria digjitale dhe qytetet e mençura.Komisari evropian për hulumtim, inovacione dhe shkencë, Mer Geogegan – Kuin, deklaroi: “Është koha që seriozisht t’i përkushtohemi këtij programi. Financimi nga Horizon 2020 është me rëndësi esencialе për ardhmërinë e hulumtimit dhe inovacioneve në Evropë dhe do të kontribuojë për rritje ekonomike, vende pune dhe kualitet më të mirë të jetës. E dizajnuam programin Horizon 2020 që të gjenerojnë rezultate dhe e zvogëluam burokracinë që të mundësojmë pjesëmarrje më të lehtë. I ftoj hulumtuesit, universitetet, kompanitë, si dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe subjektet e tjera që të paraqiten!”Për herë të parë Komisioni përmendi se cilat janë prioritetet për financim në këto dy vite, duke u siguruar hulumtuesve dhe kompanive sigurinë më të madhe deri tani rreth drejtimit të politikës për hulumtim të BE-së. Numri më i madh i thirrjeve nga buxheti i vitit

Konferenca rajonale POINT 2.1: “Llogaridhënia e qeverisë, shoqëria qytetare dhe teknologjitë e reja”

Fondacioni Friedrich Ebert në bashkëpunim me UG Zašto Ne e mbajtën konferencën rajonale “Llogaridhënia e qeverisë, shoqëria qytetare dhe teknologjitë e reja – POINT 2.1” më 23 nëntor 2013. Ngjarja u ndërlidh me konferencën vjetore “POINT” të cilën “UG Zašto Ne” e organizon nga viti 2012 me qëllim të këmbimit të përvojave të shoqërisë qytetare në kontekst të përdorimit të teknologjive të reja për demokratizimin e jetës publike dhe për promovimin e llogaridhënies dhe transparencës së qeverisë, si dhe për aktivizëm qytetar. Folës dhe pjesëmarrës në diskutim ishin përfaqësuesit e organizatave qytetare nga rajoni, të cilët morën pjesë në dy konferencat paraprake POINT: përfaqësues të organizatës CRTA nga Serbia, Zašto Ne, CCI dhe Revolt nga Bosnja dhe Hercegovina si dhe Metamorfozis dhe MOST nga Maqedonia.Përveç asaj që e potencuan rëndësinë e transparencës dhe miratimit të ligjeve të reja, pjesëmarrësit i theksuan mundësitë e mëdha që publikimi i të dhënave në internet i sjell për popullatën. Organizatorët dhe pjesëmarrësit u pajtuan se janë bërë shumë punë për shfrytëzimin e teknologjive të reja për krijimin e qeverive me llogaridhënie më të madhe në rajon, por edhe se këmbimi i përvojave mund të ndihmojë në përhapjen e praktikave të mira nëpër rajon. Përfaqësuesi i fondacionit Metamorfozis i prezantoi përvojat nga Vërtetmatësi në Maqedoni, në aspekt të kërkimit të llogarisë nga pushteti duke nxitur diskutime ndërmjet qytetarëve për premtimet dhe deklaratat e dhëna. Përveç kësaj, ai theksoi

Këshilli i BE-së diskutoi për Resurset e hapura arsimore, por pa u futur në detaje

Javën e kaluar, Këshilli i Bashkimit Evropian i përbërë nga ministrat e vendeve anëtare, debatoi në temën “Resurset e hapur arsimore dhe mësimi digjital”.  Debati u mbajt gjatë mbledhjes së Këshillit për arsim, të rinj, kulturë dhe sport, më 25 dhe 26 nëntor 2013.Mbledhja kishte të bëjë me Iniciativën “Hapja e arsimit”, të cilën Komisioni Evropian e startoi në fund të shtatorit dhe në të cilën, zhvillimi i politikave për resurse të hapura arsimore luan rol kyç. Mirëpo, diapazoni i debatit gjatë mbledhjes së Këshillit ishte më i gjerë dhe dukej sikur nuk është i lidhur mirë me projektin “Hapja e arsimit”. Këshilli nuk ofroi përfundim me shkrim për këtë çështje. Në bazë të informatave të kufizuara që janë në dispozicion (shihni fq. 10 të procesverbalit të mbledhjes), duket se Këshilli është fokusuar kryesisht në çështje të përgjithshme që kanë të bëjnë me mësimin digjital dhe kurset e hapura masovike nëpërmjet internetit (që tërheqin vëmendje të madhe te publiku, si dhe te krijuesit e politikave).Ngjashëm me këtë, në dokumentin e shkurtër për qëndrimin zyrtar, të përgatitur nga Kryesia lituaneze dhe të titulluar si “Dokumenti për diskutim të kryesisë: Resurset e hapura arsimore dhe mësimi digjital”, nuk ofrohet qëndrim i fortë sa i përket resurseve të hapura arsimore. Në dokument theksohen përparësitë dhe sfidat dhe thuhet se “kjo është koha e vërtetë për debat në nivel evropian për mundësitë dhe sfidat që padyshim do

Konferencë rajonale për arsim e Microsoft-it: “Ndikimi i vërtetë për arsim më të mirë”

Microsoft Маqedoni dhe Public Sector Microsoft CEEIt në bashkëpunim me Ministrinë për arsim dhe shkencë të Republikës së Maqedonisë organizojnë Konferencë rajonale për arsim më 4 dhjetor 2013 në hotelin Aleksandar Pallas. Kjo është një mundësi për të mësuar se si të shfrytëzohet teknologjia për përmirësimin e arsimit dhe të mësimit, për krijimin e mundësive dhe ngritjen e standardit jetësor të njerëzve në vend. Merrni pjesë në ngjarjen ku do të eskpozohen zgjidhjet dhe praktikat më të mira që e jetësojnë mësimin brenda dhe jashtë klasës, duke u mundësuar udhëheqësve të arsimit të ndërtojnë një perceptim të ri për mënyrën në të cilën teknologjia mund ta modernizojë mësimin dhe t’i përmirësojë rezultatet.Organizatorët e ngjarjes konsiderojnë se:1 ) Arsimi i shkëlqyer është e drejtë themelore dhe imperativ shoqëror2 ) Теknologjia mund ta përshpejtojë mësimin dhe ndikimin3 ) Mësimi efikas, impresiv jep rezultate më të mira4 ) Komunitetet e nxënësve të përkushtuar që janë hapur për bashkëpunim, janë të rëndësishëm për avancimin e arsimitRegjistrohuni për të marrë pjesë në Konferencën rajonale “Ndikimi i vërtetë për arsim më të mirë” dhe kuptoni se si mund të filloni në mënyrë të vërtetë të ndikoni për arsim më të mirë: Përshpejtim i rritjes ekonomike Përkrahje për të rinjtë Nxitja e risive lokale Ballafaqim me ndryshimet shoqërore Kjo është një mundësi e rrallë të dëgjohen tregime për suksese të mëdha dhe praktika më të mira nga drejtorë të dalluar

BE: Ftesë për propozim-projekte për ueb-ndërmarrësit për WP2014-15

Ftesa është e dedikuar për projekte për krijimin e një mjedisi të përshtatshëm në Evropë që do të nxisë më tepër ueb-ndërmarrës të themelojnë dhe të zhvillojnë kompani në Evropë. Në fokus janë ndërmarrësit që e shfrytëzojnë internetin dhe teknologjitë mobile si komponente kryesore për inovacionet e tyre, me ndikim pozitiv në pafundësinë e faktorëve në fushën e ndërmarrësisë. Financimi i ardhshëm prej 10 milionë eurosh do të dedikohet për projekte për nxitjen e ndërmarrësisë në ueb në Evropë duke shfrytëzuar shërbime të reja ndërkufitare të zhvilluara bashkërisht nga ana e disa ekosistemeve lokale dhe qendrave për ndërmarrësi në ueb. Do të financohen edhe aktivitetet koordinative për përforcimin e mjedisit për ndërmarrësi në ueb në Evropë që i shfrytëzojnë sinergjitë në komunitetet e palëve të interesuara. Me këtë pritet të përkrahet paraqitja e ekosistemeve dinamike evropiane për ueb-ndërmarrës, të cilët poashtu kontribuojnë për formësimin e politikave të ardhshme konkrete për ndërmarrësi në ueb, e veçanërisht për zbatimin e Iniciativës së BE-së për “Startup” në Evropë. Më tepër informata për ftesën ka këtu.Burimi: Europe’s Information Society „WP2014-15 Web Entrepreneurs Challenge“

Shpërblime në vlerë të përgjithshme prej 400.000 eurosh në konkursin më të madh për aplikacione në Evropë

Në konkursin më të madh për aplikacione në BE që është mbajtur deri tani, ofrohen shpërblime në vlerë prej gjithsej 400.000 еurosh për aplikacionet më të mira që ndihmojnë në krijiimin e qyteteve dhe kompanive më të mençura.  Garën do ta menaxhojë Campus Party, forumi më i madh botëror i entuziastëve të IT-së, ndërsa referë do të jenë inxhinjerë të specializuar nga Konzorciumi FI-WARE i financuuar nga BE-ja.Kushti i vetëm për pjesëmarrje në konkurs është që aplikacionet e dorëzuara të bazohen në elementet përbërse që janë theksuar në projektin e BE-së për ndërtim të platformës kryesore të internetit të të nesërmes.50 nga këto elemente përbërëse tashmë ekzistojnë – dhe janë në dispozicion të lirë nëpërmjet Laboratorit për inovacione të hapura të FI-WARE, kështu që programuesit të mund të eksperimentojnë me to. Këto elemente përbërëse ofrojnë funksione të përgjithshme që mund të shfrytëzohen nga një spektër i gjerë aplikacionesh të sektorëve të të gjitha llojeve, si për shembull cloud-hosting, analizë e të dhënave të mëdha, menaxhimi me identitetin, ose “interneti i gjërave”. Ky konkurs për aplikacione ka për qëllim të mundësojë shërbime të bazuara në ato elemente përbërëse.Klikoni këtu për të marrë pjesë. Regjistrimi përfundon më 20 dhjetor 2013.Mund të marrë pjesë çdokush, individë, kompani të vogla, ueb-ndërmarrës etj. Mund të merrni pjesë vetëm me ide, por pjesëmarrësit inkurajohen ta ilustrojnë idenë e tyre me propozim-prototip. Burimi: Europe’s Information Society „€400 000 in prizes