Njoftim për thirrjen për aplikime

04.02.2021

Bursë

Rrjeti për Rritjen e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA publikon

SHPALLJE

THIRRJE PËR APLIKIME

ICEDA ka kënaqësinë t’ju informojë për Thirrjen për aplikime që do të ofronte mbështetje për OShC-të për të promovuar Agjendën digjitale përmes ciklit të parë të skemave të granteve për grante të vogla LOT 1: Dhënia e nën-granteve për Qendrat e mbështetjes së e-qeverisë, dhënia e 15 granteve të vogla për OShC-të nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia Veriut dhe Serbia (qëllimi është përafërsisht 3 grante për çdo vend), në rangun prej 13,000 deri 17,000 euro për grant. Kohëzgjatja e zbatimit të granteve individuale është 18 muaj.

ICEDA do të sigurojë mbështetje për OShC-të për të zbatuar iniciativa në vendet e tyre, duke dhënë grante të vogla që do të kontribuojnë për arritjen e objektivave të përgjithshme të mëposhtme:

  • të rritet kapaciteti i OShC-ve dhe i mediave për t’u përballur me sfidat që lidhen me agjendën digjitale, duke u mundësuar të bëhen pjesëmarrës aktivë në këtë proces;
  • të forcohet roli i OShC-ve për t’i ndihmuar institucionet shtetërore që ta shfrytëzojnë sa më mirë potencialin e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit (TIK), me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të tyre elektronike (e-shërbimeve) për qytetarët, dhe të rritet hapja e tyre, duke përfshirë edhe arritjen e transparencës dhe përgjegjshmërisë më të madhe përmes zhvillimit të sistemeve efikase të e-qeverisë;
  • të forcohet besimi dhe siguria në internet duke siguruar trajnime dhe ngritjen e vetëdijes përmes rrjetit të OQ-ve që i promovojnë njohuritë elementare dhe shkathtësitë digjitale, si dhe përfshirjen digjitale në nivel rajonal, kombëtar dhe lokal.
  • të rritet dukshmëria së çështjeve që lidhen me Agjendën digjitale në shoqërinë civile dhe mediat.
  • të rritet kërkesa e qytetarëve për e-shërbime cilësore përmes trajnimeve dhe ngritjes së vetëdijes nga OShC-të.

Pështatshmëria e kandidatëve

Kandidatët dhe bashkë-kandidatët duhet:

  • të jenë organizata jofitimprurëse dhe të jenë të regjistruara si organizatë e shoqërisë civile;
  • të jenë të regjistruara në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut ose Serbi të paktën 1 vit përpara datës së publikimit të thirrjes dhe;
  • të kenë përvojë njëvjeçare në zbatimin e projekteve në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut ose Serbi.

Një organizatë mund të aplikojë vetëm me një aplikim për projekt si kandidat kryesor dhe mund të marrë pjesë në vetëm një aplikim shtesë për projekt si bashkë-aplikues/partner. Një organizatë mund të marrë pjesë në dy projekte. Gjithashtu, një organizatë mund të marrë pjesë në më së shumti dy projekte si partner. Përveç kësaj, përparësi do t’i jepet projekteve që do të kenë marrëveshje të drejtpërdrejtë partneriteti me institucionet lokale ose qendrore.

Thirrja e plotë për aplikime do të publikohet në javën e tretë të gushtit 2020.

Ndiqni profilet në Facebook dhe Twitter me @ICEDAproject për më shumë informacion mbi projektin.

 

Projekti “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA” bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis, Open Data Kosovo (Të dhënat e hapura Kosovë) (ODK), Akademia për e-Qeverisje (eGA), Qendra për Hulumtim, Transparencë dhe Llogaridhënie – CRTA, Lëvizja MJAFT!, OJQ 35 MM.