Observatori I agjendës digjitale 2021, Raport përmbledhës mbi progresin e agjendës digjitale në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi

Digjitalizimi në të gjitha sferat dhe për të gjitha grupet shoqërore (pa përjashtim) është një mekanizëm efikas për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Kjo nënkupton përmirësimin e punës digjitale dhe efikasitet më të madh të institucioneve, organizatave dhe subjekteve tjera shoqërore. Agjenda Digjitale (AD) mbulon zhvillimin e shoqërisë informatike në kuptimin e gjerë. Për të ngritur çështjet e AD-së në Ballkanin Perëndimor, aktualisht po zbatohet projekti “Rritja e Pjesëmarrjes Qytetare në AD – ICEDA” me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian (BE).

Edhe pse tema e AD-së si nismë mbulon disa aspekte, aktivitetet dhe kërkimet e projektit ICEDA janë të fokusuara kryesisht në zbatimin e: e-qeverisë, ngritjes së vetëdijes së publikut, edukimit digjital dhe pjesëmarrjes qytetare. Në këtë kornizë, në periudhën mars – maj 2021, është kryer një hulumtime në përputhje me studimin bazë (të kryer në periudhën maj – qershor 2020) në secilin nga vendet e synuara të Ballkanit Perëndimor, përkatësisht në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi. Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Qëllimi i hulumtimit është të matet progresi në lidhje me gjendjen fillestare të fushave që lidhen me AD-në. Analiza rezultoi në një raport që trajton tema që lidhen me kapitujt e legjislacionit të BE-së që lidhen me AD-në, gjegjësisht Kapitulli 10, me titull “Shoqëria e Informacionit dhe Mediat”.

Konkretisht, ky dokument është një raport përmbledhës mbi progresin e AD-së në secilin prej vendeve të synuara në Ballkanin Perëndimor, i cili ofron një pasqyrë krahasuese të situatës aktuale në këtë fushë. Informacione më konkrete për secilin vend mund të gjenden në raportet individuale të vendeve, lidhjet e të cilave janë dhënë në seksionin “Udhërrëfyesi” të këtij dokumenti.

Ky publikim është përgatitur me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtjet e këtij publikimi janë përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyrojnë qëndrimet e Bashkimit Evropian.

#ICEDA2021

#ICEDA2021 Këto janë të arriturat e deritanishme nga ekipi i ICEDA, që do të vazhdoj t’i zhvilloj tutje: Rrjeti rajonal i OShC-ve të fuqizuara që promovojnë përmirësimin e shërbimeve digjitale ekzistuese, dhe avokojnë për shërbime të reja. Rritje e kapaciteteve të OShC-ve dhe mediave që adresojnë vështirësitë në kuadër të Agjendës Digjitale. Qendra lokale që […]

Vizualizim – Qasshmëria në internet – pse ka rëndësi?

Direktiva e BE për qasshmëri në internet: faqet e internetit dhe aplikacionet e sektorit publik duhet të plotësojnë kritere specifike teknike për qasje. “Qasja në ueb nuk ka të bëjë vetëm me standardet teknike, arkitekturën e uebit dhe dizajnin. Është çështje e vullnetit politik dhe detyrimit moral.” (UNCRPD, Neni 9 i Konventës) Qasshmëria digjitale: përqendrohet […]

Vizualizim – Të dhëna të hapura dhe hapje e qeverisë

Qeveri e hapur është një qeveri në të cilën proceset publike janë më transparente informacioni publik është i disponueshëm në internet qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile inkurajohen të marrin pjesë përmes formave të pjesëmarrjes të bazuara në platformë. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze. Ky vizualizim […]