Siguria kibernetike dhe të drejtat e njeriut në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkanin Perëndimor: Hartëzimi i qeverisjes dhe palëve të interesuara

“Një qasje e përqendruar te njeriu për përcaktimin e sigurisë kibernetike do të thotë përqendrim jo vetëm në sigurimin e rrjeteve dhe shërbimeve, por edhe në mënyrën se si këto rrjete dhe shërbime mund të përdoren në mënyrë të sigurt nga të gjithë anëtarët e shoqërisë”.

Ky publikim fokusohet në hartëzimin e mundësive dhe sfidave për të drejtat e njeriut në lidhje me sigurinë kibernetike në Maqedoninë e Veriut, e cila është një fushë shumë pak e hulumtuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Studimi në tërësi synon të ofrojë rekomandime për përfshirjen e standardeve të të drejtave të njeriut në menaxhimin e sigurisë kibernetike dhe për zbatimin më të mirë të normave të sigurisë kibernetike në kuadrin e të drejtave të njeriut në vend.

Hulumtimi i plotë gjendet në këtë link. Ai përbëhet nga gjithsej gjashtë kapituj, nga një për çdo ekonomi në Ballkanin Perëndimor. Secili kapitull fillon me informacionin thelbësor konceptual në lidhje me sigurinë kibernetike dhe kontekstin e të drejtave të njeriut të secilës ekonomi. Më pas, secila prej tyre më shtjellon katër çështje thelbësore tematike: siguria kibernetike dhe e drejta për privatësi, siguria kibernetike dhe liria e shprehjes, siguria kibernetike dhe liria e organizimit të tubimeve paqësore (dhe, aty ku është e përshtatshme, liria e bashkimit) dhe siguria kibernetike dhe anti-diskriminimi. Në fund, ato i paraqesin mënyrat e përmirësimit, me rekomandime konkrete për palët e interesuara.

Studimi për Maqedoninë e Veriut është realizuar nga Fondacioni Metamorfozis me mbështetjen dhe mentorimin e DCAF – Qendra e Gjenevës për Menaxhimin e Sektorit të Sigurisë, në kuadër të projektit “Qeverisja e mirë e sigurisë kibernetike në Ballkanin Perëndimor”, i financuar nga Zyra për Punë të Jashtme, Komonuelthi dhe zhvillimi i Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar (FCDO).