Siguria kibernetike dhe të drejtat e njeriut në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkanin Perëndimor: Hartëzimi i qeverisjes dhe palëve të interesuara

“Një qasje e përqendruar te njeriu për përcaktimin e sigurisë kibernetike do të thotë përqendrim jo vetëm në sigurimin e rrjeteve dhe shërbimeve, por edhe në mënyrën se si këto rrjete dhe shërbime mund të përdoren në mënyrë të sigurt nga të gjithë anëtarët e shoqërisë”.

Ky publikim fokusohet në hartëzimin e mundësive dhe sfidave për të drejtat e njeriut në lidhje me sigurinë kibernetike në Maqedoninë e Veriut, e cila është një fushë shumë pak e hulumtuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Studimi në tërësi synon të ofrojë rekomandime për përfshirjen e standardeve të të drejtave të njeriut në menaxhimin e sigurisë kibernetike dhe për zbatimin më të mirë të normave të sigurisë kibernetike në kuadrin e të drejtave të njeriut në vend.

Hulumtimi i plotë gjendet në këtë link. Ai përbëhet nga gjithsej gjashtë kapituj, nga një për çdo ekonomi në Ballkanin Perëndimor. Secili kapitull fillon me informacionin thelbësor konceptual në lidhje me sigurinë kibernetike dhe kontekstin e të drejtave të njeriut të secilës ekonomi. Më pas, secila prej tyre më shtjellon katër çështje thelbësore tematike: siguria kibernetike dhe e drejta për privatësi, siguria kibernetike dhe liria e shprehjes, siguria kibernetike dhe liria e organizimit të tubimeve paqësore (dhe, aty ku është e përshtatshme, liria e bashkimit) dhe siguria kibernetike dhe anti-diskriminimi. Në fund, ato i paraqesin mënyrat e përmirësimit, me rekomandime konkrete për palët e interesuara.

Studimi për Maqedoninë e Veriut është realizuar nga Fondacioni Metamorfozis me mbështetjen dhe mentorimin e DCAF – Qendra e Gjenevës për Menaxhimin e Sektorit të Sigurisë, në kuadër të projektit “Qeverisja e mirë e sigurisë kibernetike në Ballkanin Perëndimor”, i financuar nga Zyra për Punë të Jashtme, Komonuelthi dhe zhvillimi i Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar (FCDO).

Rekomandime Për Veprim Të Përbashkët Për Të Ndërtuar Rezistencë Shoqërore Ndaj Efekteve Të Dëmshme Të Dezinformatave

Si rezultat i procesit të hulumtimit dhe analizës së të dhënave në kuadër të aktiviteteve për luftimin e dezinformatave, të plotësuar përmes procesit të konsultimeve të hapura ndërmjet Fondacionit për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, Këshillit për Etikën në Media (KEMM), Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), Sindikatës së Gazetarëve dhe Punëtorëve Mediatikë (SGPM), Institutit […]

Vlerësimi i katërt i përputhshmërisë së shërbimeve dhe mjeteve digjitale ekzistuese dhe të planifikuara me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – maj 2023

Ky publikim përmban vlerësime për shkallën e përputhshmërisë së shërbimeve publike elektronike me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Vlerësimi është kryer në janar 2023 sipas Metodologjisë për vlerësimin e përputhshmërisë së shërbimeve publike digjitale me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Ky vlerësim është vazhdimësi e tre vlerësimeve të mëparshme të kryera […]

Fjalorth i termave që lidhen me Agjendën Digjitale

Gjatë tre viteve të fundit, anëtarët e rrjetit ICEDA kanë mbledhur dhe sqaruar terma të rëndësishëm për qytetarët në lidhje me Agjendën Digjitale, për të çmitizuar koncepte të caktuara dhe për ta sjellë transformimin digjital më afër të gjithë aktorëve. Ky fjalorth përmban 39 terma që lidhen me Agjendën Digjitale. Ky dokument është në dispozicion […]