Vizualizim – Aftësitë digjitale

Digjitalizimi në të gjitha sferat dhe për të gjitha grupet shoqërore (pa përjashtim) është një mekanizëm efektiv për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Kjo nënkupton përmirësimin e punës elektronike dhe efikasitet më të madh të institucioneve, organizatave dhe subjekteve të tjera shoqërore. Nevoja për digjitalizim u bë edhe më e dukshme për shkak të pandemisë së KOVID-19, pasi vuri në dukje nevojën urgjente për mekanizma, mjete dhe rregullore të adaptuara për një organizim më të mirë dhe për një shoqëri plotësisht funksionale. Me këtë rast erdhi në shprehje edhe i ashtuquajturi “hendek digjital”, gjegjësisht – ndryshimet midis qytetarëve në pozicionet fillestare – për qasjen në internet dhe në pajisjet elektronike të përshtatshme, dhe rrjedhimisht edhe ndryshimet në nivelet e aftësive/njohurive të tyre digjitale.

Agjenda Digjitale (AD) mbulon zhvillimin e shoqërisë informatike në kuptimin e gjerë. Me qëllim të aktualizimit të çështjeve të AD në vendet e Ballkanit Perëndimor, është duke u implementuar projekti Rritja e Pjesëmarrjes Qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA. Megjithëse tema e AD-së përfshin një numër aspektesh, megjithatë aktivitetet dhe studimet e projektit ICEDA janë përqendruar kryesisht në zbatimin e: e-qeverisë, ngritjes së vetëdijes së publikut, edukimit digjital dhe pjesëmarrjes qytetare. Brenda këtij kuadri, në periudhën mars – maj 2021, u krye një hulumtim në përputhje me studimin bazë (të kryer në periudhën maj – qershor 2020). Qëllimi i hulumtimit është të matë progresin në lidhje me gjendjen fillestare të fushave të ndërlidhura me AD-në. Analiza rezultoi me një raport që adresonte tema në lidhje me kapitujt e legjislacionit të BE-së që kanë të bëjnë me AD-në, gjegjësisht me Kapitullin 10, me titull – ”Shoqëria e Informacionit dhe Mediat”.

Ky vizualizim është pjesë e Raportit të Vendit dhe Udhërrëfyesit për Avancimin e Agjendës Digjitale në Maqedoninë e Veriut, të cilën mund ta gjeni këtu.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me ndihmën e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e Fondacionit Metamorfozis dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyrojnë qëndrimet e Bashkimit Evropian.