Vizualizim: Indeksi i hapjes së NjVL-ve për vitin 2021

Fondacioni Metamorphosis Internet and Society, në kuadër të Projektit të USAID për Pjesëmarrjen Qytetare, vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë të njësive të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë Veriore për vitin 2021.

Vlerësimi është rezultat i një sondazhi të bazuar në Indeksin e Hapjes. Vizualizimi tregon performancën e qeverisjes vendore në fushën e qeverisjes së mirë me një fokus në katër parime: aksesueshmëri, efikasitet, integritet dhe transparencë.

Fusha që lidh të katër parimet janë të dhënat e hapura.

Verified by MonsterInsights