meta tim sliki-02.jpg

Dançe Danilovska-Bajdevska

Drejtore e programeve

Ka diplomuar në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. Në të njëjtin fakultet mori titullin magjistre e shkencave juridike. Ka kryer Akademinë e Burimeve Njerëzore të akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Semos Education.

Ajo është aktive në shoqërinë civile që nga viti 2000. Ka fituar përvojë si specialiste programesh duke zhvilluar strategji programore, duke planifikuar dhe zbatuar aktivitete të projekteve në fusha të ndryshme që e avancojnë sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë, me fokus në anti-korrupsion, transparencë dhe llogaridhënie, lirinë e shprehjes, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, monitorimin dhe mbikëqyrjen civile. Ajo ka përvojë në përfaqësimin para hartuesve të politikave publike për përafrimin e legjislacionit të Maqedonisë së Veriut me ligjin e BE-së. Në vitin 2004, ishte anëtare e grupit punues për krijimin e politikës për qasje të lirë në informatat me karakter publik. Në vitin 2011 mori pjesë në iniciativën e shoqërisë civile për anëtarësimin e vendit në Partneritetin e Qeverisjes së Hapur. Gjithashtu, në vitin 2018 ishte anëtare e grupit të punës për krijimin e kornizës së re ligjore për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, si dhe pjesë e ekipit të ekspertëve që e zhvilloi Strategjinë e Qeverisë për Transparencë në vitet 2019 dhe 2023.

Që nga viti 2023, iu bashkua ekipit të Fondacionit Metamorfozis me detyra për të marrë pjesë në planifikimin strategjik, planifikimin dhe koordinimin e projekteve, hulumtime dhe analiza, si dhe koordinimin dhe bashkëpunimin me punonjësit.

T O N Ë

E K I P I