meta tim sliki-02.jpg

Frosina Gjorgieva

Përkthyese

Frosina është përkthyese e diplomuar nga gjuha angleze në maqedonisht dhe anasjelltas në Katedrën e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze në Fakultetin Filologjik “Blazhe Koneski” në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. Pas diplomimit, ajo u regjistrua në kualifikime shtesë në të njëjtën katedër – drejtimi i mësimdhënies. Ajo fitoi përvojë pune si përkthyese e veprave letrare në shtëpinë botuese “ARS Studio”, por edhe si arsimtare e gjuhës angleze si gjuhë e dytë në të njëjtën shtëpi botuese menjëherë pas diplomimit.

Në ekipin e Fondacionit Metamorfozis filloi të punojë në qershor të vitit 2019 si përkthyese, por është gjithashtu e përfshirë edhe në aktivitetet e tjera të fondacionit.

T O N Ë

E K I P I