Мени

Goce Arsovski

Psikolog i diplomuar në fakultetin filozofik pranë Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup. Në kuadër të Fondacionit Metamorphosis ai është i angazhuar si asistent projekti. Interesi profesional dhe angazhimi në tërësi në lëminë e metodologjisë, instrumentet dhe mundesitë për shfrytëzimin e teknologjive të reja në hulumtimet. Me interes të veçantë në metodin kualitativ. Mer pjesë në më shumë projekte aktuale në Fondacionin Metamorphosis, si dhe mer pjesë gjatë formulimit të instrumenteve për mbledhjen e të dhënave, analiza statistikore dhe vizuelizim si dhe analizën e të dhënave cilësore. Ndjek trendet në arsim, me theks të veçantë për Resurse të hapura në arsim, qasje të lirë të informatave dhe privatësisë në internet. Është kontribues aktiv (përkthyes) për shoqërinë Global Voices.