Мени

Inovacionet shoqërore

Inovacionet shoqërore paraqesin strategji, koncepte, ide të reja dhe organizata që i trajtojnë nevojat shoqërore të të gjitha llojeve - kushtet e punës, arsimi, zhvillimi i komunitetit, shëndeti - të cilat e përforcojnë shoqërinë qytetare. Metamorfozis punon në zhvillimin e mënyrave inovative të mësimit, digjitalizimin e resurseve arsimore, qasjen e hapur me të cilën mundësohet qasje e lirë në artikujt e recensuar shkencorë dhe akademikë, promovimin dhe distribuimin e resurseve të hapura arsimore, adaptimin, lokalizimin, krijimin e udhëzimeve dhe distribuimin e softuerit me kod të hapur. Poashtu, Metamorfozis e inkurajon zhvillimin e e-përmbajtjeve nga Maqedonia në gjuhët lokale duke siguruar vegla për promovimin dhe krijimin e tyre. Nënprogramet në kuadër të këtij programi janë: Mediat e reja dhe Kultura e lirë.