Мени

Mediat për demokraci

Mediat e lira dhe profesionale luajnë rol kryesor në sigurimin e  njohurive dhe zërit për qytetarët, zbulimin e korrupsionit dhe zhvillimin e një kulture të kritikës ku qytetarët kanë më pak frikë t’i vënë në pikëpyetje veprimet e autoriteteve dhe janë të fuqizuar të marrin pjesë në mënyrë efektive në proceset demokratike. Fondacioni Metamorfozis pranon se një shoqëri e informuar është thelbësore për të siguruar përgjegjësi, si për sektorin publik ashtu edhe për atë privat. Pastaj, qasja e gjerë e publikut në informacion dhe liria për të marrë dhe shkëmbyer ide janë thelbësore për rritjen e njohurive, mundësive ekonomike dhe potencialit njerëzor.