Мени

Të drejtat e njeriut

Të drejtat e njeriut janë kriteret kryesore që e pasqyrojnë rolin e njeriut dhe të qytetarit në një shoqëri, e njëkohësisht ato janë treguesi më i qartë për karakterin e pushtetit. Metamorfozis angazhohet për zhvillimin e demokracisë dhe përmirësimin e kualitetit të jetesës nëpërmjet zbatimit inovativ de shpërndarjes së dijes, e njëkohësisht e përkrah përdorimin e teknologjive të reja për krijimin e hapësirave të reja duke mundësuar debat publik dhe këmbim të informatave objektive, paralelisht me përpjekjet për rritjen e njohurive themelore digjitale dhe luftën kundër gjuhës së urrejtjes. Nënprogramet në kuadër të këtij programi janë: Privatësia dhe siguria, Liria e të shprehurit dhe Të drejta për qasje për të gjithë.