Мени

Qeverisja e mirë: Qasja e lirë deri te informatat me karakter publik (duke u realizuar)

Prandaj, Fondacioni Shoqëri e hapur – Maqedoni, në bashkëpunim me partnerët e tij, Transparencë Maqedoni, Fondacionin Metamorfozis, Shoqatën e juristëve të rinj të Maqedonisë, Forumin rinor arsimor dhe Civil – Qendrën për liri, nëpërmjet ueb-faqes spinfo.org.mk, ua vë në dispozicion tërë praktikën e deritanishme në zbatimin e ligjit, në rubrikën Raste, prej ku, të gjithë të interesuarit mund t’i marrin të dhënat që janë në dispozicion, e të cilat janë marrë duke e shfrytëzuar Ligjin për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik.

Ueb-faqja www.spinfo.org.mk, qytetarëve dhe të gjitha palëve të interesuara, u ofron qasje te informatat me karakter publik të cilat tashmë janë publikuar ose janë dorëzuar, që të inspirohen për llojet e pyetjeve që mund t’ia parashtrojnë pushtetit, e poashtu, atyre u ofrohet edhe mundësia që pyetjet t’i parashtrojnë në mënyrë të drejtpërdrejt, nëpërmjet ueb-faqes.

Kjo është një vegël e re, e cila është në dispozicion onlajn dhe që do t’u mundësojë qytetarëve, gazetarëve dhe të gjithë të interesuarve të njoftohen me mënyrën se si të parashtrojnë kërkesa për qasje të lirë deri te informatat, por edhe t’i krahasojnë dhe t’i ballafaqojnë përvojat nga shfrytëzimi i kësaj të drejte, me mbi 2.500 raste të krahasuara që janë në dispozicion në ueb-faqe. Qytetarët do të kenë mundësi që nëpërmjet kësaj vegle të re t’i potencojnë dobësitë dhe praktikat më të mira nga e drejta për qasje të lirë.

Fondacioni Metamorfozis i digjitalizoi kërkesat e qytetarëve për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik dhe ato gjenden në pjesën Resurse, të ueb-faqes së projektit.

Projekti është i financuar nga Fondacioni Shoqëri e hapur – Maqedoni.

Поврзани натписи