Foto-aktivizëm

Përmes këtij trajnimi pjesëmarrësit të njihen me domethënien dhe historinë e foto-aktivizmit, njohjen dhe rolin e tij në jetën e përditshme. Gjithashtu në trajnimin pjesëmarrësit fitojnë aftësi për drejtim të avancuar dhe manual të fotoaparatit, për përpunim të avancuar të fotografive dhe përpunim estetikisht të këndshëm dhe më të fuqishëm të fotografive.