Parimet e qeverisë së hapur

Ky kurs u mundëson që të mësoni për doktrinën qeverisëse e cila avokon se qytetarët kanë të drejtë të qasen në dokumentet e qeverisë dhe procedurat me qëllim që të mundëson mbikqyrje publike efikase si dhe të mundëson të mësoni më shum reth asaj se si ti qaseni punës së qeverisë.