Модел за ефикасна комуникација помеѓу Комисиите за односи меѓу заедниците и граѓаните