Видео активизам

Преку оваа обука учесниците се запознаваат со значењето и историјата на видео-активизмот, неговото препознавање и улогата во секојдневниот живот. Воедно, на обуката учесниците стекнуваат вештини за напредно, мануално управување со камера, за напредна обработка на снимките и изработување на естетски попријатни и помоќни видео снимки.