National strategy for information society development & Action plan

Опис на стратегијата и акциониот план за развој на информатичко општество.