Menyja
obuka-1

Kurse

Metamorphosis organizon trajnime (kurse) të cilat mund të përbëhen nga një ose më shumë module që mund të kombinohen sipas kërkesave të klientit. Disa prej temave të cilat mund të përfshihen në këto trajnime janë: përdorimi i mediave sociale për promovim dhe aktivizëm, ueb-gazetari, përpunimi i audio dhe video përmbajtjeve, ueb dizajn dhe të tjera.

Me këto trajnime mund ti adresoni dobësitë e organizatës tuaj dhe të përmirësoni performancën organizative si dhe të arrini konsistencë dhe kënaqësi në mesin e të punësuarve.

Përfitimet nga përmirësimi i aftësive tek punonjësit janë: produktivitet më i mirë, fuqi punëtore më të angazhuar, performancë më të mirë ekipore, rritje e pjesëmarrjes dhe komunikimit, rritja e besimit tek punëtorët.

 

Kurset

Efikasitet më i mirë përmes teknologjive Cloud

Këto kurse ofrojnë njohuri për përfitimet, rreziqet dhe rekomandimet për përdorimin e Cloud teknologjive dhe hapa për të përmirësuar data bazat e juaja dhe të zvogëloni shpenzimet përmes tranzicionit në një model cloud kompjuterik.
bewman-logo

Menaxhimi i e-mbeturinave

Ky kurs ofron njohuri për pajisjet elektrike ekologjike përmes vështrimit të kushteve për menaxhimin e e-mbeturinave në mënyrë efektive dhe të sigurtë. Këtu përfshihen detajet për infrastrukturën e nevojshme si dhe politikat dhe kornizat rregullative që përdoren për të trajtuar problemin më të madh me e-mbeturinat.

Njohja kompjuterike

Ky kurs ofron njohuri dhe mundësi për të përdorur kompjuterët dhe teknologjitë e ngjajshme në mënyre efikase, nëpërmjet shkëmbimit të një spektrit të gjërë të aftësive duke përfshirë edhe nivele të ndryshme, duke filluar prej aftësive themelore për përdorim deri në programim dhe zgjidhjen e problemeve në mënyrë të avancuar.

Onlajn sigurimi

Në këtë tranim do të fitoni këshilla dhe udhëzime që në mënyrë të sigurtë të kënaqeni në përfitimet e internetit,  informacione të përgjithshme për internetin si medium, mundësitë të cilat i ofron, rreziqet të cilat sjell dhe mënyrat se si të mbrohemi prej tyre.  

Të dhënat e hapura

Trajnimi për të dhënat e hapura Ju lejon të njiheni me definicionin e të dhënave të hapura dhe si ti njihni dhe ti përdorni të dhënat e hapura.

Parimet e qeverisë së hapur

Ky kurs u mundëson që të mësoni për doktrinën qeverisëse e cila avokon se qytetarët kanë të drejtë të qasen në dokumentet e qeverisë dhe procedurat me qëllim që të mundëson mbikqyrje publike efikase si dhe të mundëson të mësoni më shum reth asaj se si ti qaseni punës së qeverisë.

Promovimi përmes mediave sociale

Kurset për promovim përmes mediave sociale fokusohen në krijimin e përmbajtjeve, të cilat tërheqin vëmendjen dhe e inkurajojnë lexuesin ti shpërndan të njejtat në mediat e tij sociale. Këto kurse ofrojnë udhëzime të detajuara se si: Të promovoni përmbajtje në blogun tuaj ose në faqen e destinuar përmes mediave sociale Të rrisni numrin e vizituesve në webfaqen tuaj dhe të ndjeni përfitimet e optimizimit të shfletuesve si rezultat i aktivitetit tuaj në rrjetet sociale Të postoni porosi në të gjitha mediat e tuaja sociale në të njetjën kohë me qëllim që të kurseni kohën Ti organizoni me orar publikimet tuaja në […]

Tregime dixhitale

Kursi për tregime digjitale i referohet formës së shkurtë të prodhimit të mediave dixhitale, të cilat u mundësojnë njerëzve të mësojnë se si të shkëmbejnë aspektet e tregimeve të jetës së tyre. “Media” mund të përfshijë ekuivalentin dixhital të teknikave të filmit, animacionin, fotografinë, audio ose ndonjë formë tjetër të mediave të cilat nuk janë fizike (material i cili ekziston vetëm si dosje elektronike, kundrejt pikturave reale apo fotografive në letër, tingujt të regjistruara në disk apo film i regjistruar në kasetë) të cilat mund të përdoren për të rrëfyer tregim apo për prezantim të ideve.

Gjuha e urrejtjes në internet

Qëllimi i trajnimit është për të mësuar se si ta njohin gjuhën e urrejtjes në internet në të gjitha format e saj, duke i përfshirë edhe ato të cilat më së shumti i ndikojnë të rinjtë, siç janë dhuna në internet dhe urrejtja në internet. Trajnimi fokusohet në përdorimin e mediave sociale për ndërveprim social dhe pjesëmarrje demokratike.
news-65343_640

Onlajn gazetari

Me përparimin e mediumeve elektronike erdhi deri tek rritja e kërkesës për gazetarë të përgjegjshëm – profesional me aftësi dhe dituri ti përdorin mediumet e reja dhe për të transmetuar në të njejtën kohë informacione për publikun. Me këtë kurs, pjesëmarrësit do të mësojnë për të drejtat dhe përgjegjësitë e profesionistëve të mediave në demokraci.  
video-aktivisam

Video Aktivizëm

Përmes këtij trajnimi pjesëmarrësit njihen me domethënien dhe historinë e video-aktivizmit, njohjen dhe rolin e tij në jetën e përditshme. Gjithashtu në trajnimin pjesëmarrësit fitojnë aftësi për drejtim të avancuar dhe manual të kamerës, për përpunim të avancuar të inçizimeve dhe përpunim estetikisht të këndshëm dhe më të fuqishëm të video inçizimeve.
photography-407188_640

Foto-aktivizëm

Përmes këtij trajnimi pjesëmarrësit të njihen me domethënien dhe historinë e foto-aktivizmit, njohjen dhe rolin e tij në jetën e përditshme. Gjithashtu në trajnimin pjesëmarrësit fitojnë aftësi për drejtim të avancuar dhe manual të fotoaparatit, për përpunim të avancuar të fotografive dhe përpunim estetikisht të këndshëm dhe më të fuqishëm të fotografive.
online-activism

Onlajn aktivizëm

Kursi ofron pikëpamje të reja për rolin të cilin e kanë aktivistët për të siguruar një shoqëri të hapur dhe të lirë. Fokusi është në shfrytëzimin e teknologjisë dhe mjetet onlajn për ti mobilizuar dhe organizuar mbështetësit si dhe për të ndërtuar komunikimin onlajn.