Мени

Mediat për demokraci

Mediat e lira dhe profesionale luajnë rol kryesor në sigurimin e  njohurive dhe zërit për qytetarët, zbulimin e korrupsionit dhe zhvillimin e një kulture të kritikës ku qytetarët kanë më pak frikë t’i vënë në pikëpyetje veprimet e autoriteteve dhe janë të fuqizuar të marrin pjesë në mënyrë efektive në proceset demokratike. Fondacioni Metamorfozis pranon se një shoqëri e informuar është thelbësore për të siguruar përgjegjësi, si për sektorin publik ashtu edhe për atë privat. Pastaj, qasja e gjerë e publikut në informacion dhe liria për të marrë dhe shkëmbyer ide janë thelbësore për rritjen e njohurive, mundësive ekonomike dhe potencialit njerëzor.

Përgjegjësia shoqërore

Përgjegjësia shoqërore është qasja kryesore për t’i kushtuar vëmendje problemeve të qeverisjes. Kjo mundëson prezantim të drejtpërdrejtë të informatave në lidhje me interesat dhe prioritetet e qytetarëve drejtpërdrejt para zyrtarëve qeveritarë që kanë kapacitet dhe mandat për të vepruar dhe për ta bërë atë ndryshim. Ne besojmë se një qasje e tillë do të kontribuojë në mënyrë efikase për krijimin e autoriteteve që janë të orientuara nga qytetarët në të gjitha nivelet, të bazuar në parimet e qeverisjes së mirë.

Edukimi për inovacione

Qytetarët sot jetojnë në shoqëri që përfshijnë mjedise të ndryshme dhe të shumëanshme. Bota është shndërruar në një grup kompleks të realitetit fizik, teknologjive, mediave digjitale dhe rrjeteve sociale. Në një botë të tillë, qytetarët përballen me një grup të ri sfidash dhe mundësish dhe jetojnë, veprojnë dhe bëjnë zgjedhje si qytetarë digjitalë. Metamorfozis pranon se qytetarët e sotëm, me gjithë kapacitetet e tyre të shumta, kanë nevojë për arsimim që do t'u ofrojë atyre një sërë shkathtësish thelbësore për t'u përballë me kompetencë me kompleksitetet e jetës moderne. (more…)

Të drejtat e njeriut në internet

Deri në vitin 2023, Metamorfozis do të jetë udhëheqës i procesit të përfaqësimit të të drejtave të njeriut në internet, duke u ndihmuar komuniteteve të përballen me ndryshimet e mëdha që vijnë nga ndikimi gjithnjë e më i madh i teknologjive të reja (duke i përfshirë të dhënat e mëdha, inteligjencën artificiale, robotikën, nano-teknologjinë dhe gjenetikën). Metamorfozis do të përqendrohet në mbrojtjen e privatësisë dhe lirisë së shprehjes duke i forcuar kapacitetet e qytetarëve dhe të institucioneve (si dhe duke përgatitu grante) për një shoqëri digjitale. Kjo qasje do ta konfirmojë rolin e Fondacionit Metamorfozës si integrues dhe novator në Maqedoni dhe në Ballkan.