Мени

Inovacionet shoqërore

Inovacionet shoqërore paraqesin strategji, koncepte, ide të reja dhe organizata që i trajtojnë nevojat shoqërore të të gjitha llojeve - kushtet e punës, arsimi, zhvillimi i komunitetit, shëndeti - të cilat e përforcojnë shoqërinë qytetare.

Metamorfozis punon në zhvillimin e mënyrave inovative të mësimit, digjitalizimin e resurseve arsimore, qasjen e hapur me të cilën mundësohet qasje e lirë në artikujt e recensuar shkencorë dhe akademikë, promovimin dhe distribuimin e resurseve të hapura arsimore, adaptimin, lokalizimin, krijimin e udhëzimeve dhe distribuimin e softuerit me kod të hapur. Poashtu, Metamorfozis e inkurajon zhvillimin e e-përmbajtjeve nga Maqedonia në gjuhët lokale duke siguruar vegla për promovimin dhe krijimin e tyre.

Nënprogramet në kuadër të këtij programi janë: Mediat e reja dhe Kultura e lirë.

Mjedisi jetësor

Mjedisi jetësor është temë të cilës i është kushtuar vëmendje gjatë viteve të kaluara, për shkak të ndotjes së madhe, emitimit të gazrave të dëmshëm, problemit me menaxhimin e sasive të mëdha të mbeturinave dhe shumë probleme të tjera ekologjike të cilat ndikojnë mbi mjedisin jetësor, e me këtë edhe mbi kualitetin e jetës.

Metamorfozis aktivitetet e tyre i ka orientuar drejt edukimit dhe lobimit për ngritjen e vetëdijes për mbeturinat elektronike që është një çështje e rëndësishme, kur bëhet fjalë për menaxhimin e mbeturinave të këtyre materialeve.

Metamorfozis poashtu fokusohet edhe në të ashtuquajturën "TI e gjelbër" qëllimet e së cilës janë zvogëlimi i materialeve të dëmshme, maksimizimi i efikasitetit energjetik dhe jetëgjatësia e produktit dhe promovimi i reciklimit dhe shkatërrimit biologjik të produkteve dhe mbeturinave.

Nënprogramet në kuadër të kësaj programe janë: е-Mbeturinat dhe TI e gjelbër.

Të drejtat e njeriut

Të drejtat e njeriut janë kriteret kryesore që e pasqyrojnë rolin e njeriut dhe të qytetarit në një shoqëri, e njëkohësisht ato janë treguesi më i qartë për karakterin e pushtetit.

Metamorfozis angazhohet për zhvillimin e demokracisë dhe përmirësimin e kualitetit të jetesës nëpërmjet zbatimit inovativ de shpërndarjes së dijes, e njëkohësisht e përkrah përdorimin e teknologjive të reja për krijimin e hapësirave të reja duke mundësuar debat publik dhe këmbim të informatave objektive, paralelisht me përpjekjet për rritjen e njohurive themelore digjitale dhe luftën kundër gjuhës së urrejtjes.

Nënprogramet në kuadër të këtij programi janë: Privatësia dhe siguria, Liria e të shprehurit dhe Të drejta për qasje për të gjithë.

Qeverisja e mirë

Qeverisja e mirë është mënyra në të cilën institucionet publike ballafaqohen me çështjet publike dhe menaxhojnë me mjetet publike. Qeverisje është procesi i marrjes së vendimeve dhe procesi në të cilin vendimet janë implementuar ose nuk janë implementuar. (more…)