slajd-gore mk
slajd-gore mk

Mediat dhe edukimi mediatik

Nevoja për të ndjekur trendet më të fundit në sferën e medias është një pjesë e pashmangshme e punës së shumë organizatave dhe ekspertëve. Pavarësisht nëse mediat që janë në fokus janë tradicionale apo digjitale, ato luajnë një rol të rëndësishëm në shoqëri. Prandaj, organizatat joqeveritare dhe aktivistët duhet t’i shfrytëzojnë përfitimet e komunikimit efektiv, strategjik dhe të përshtatshëm me publikun. Por, nuk mjafton vetëm ndjekja e punës në hapësirën mediatike dhe komunikimi efektiv. Njohja e dezinformatave, gjuhës së urrejtjes dhe pranisë së ngjashme keqdashëse në sferën mediatike (duke përfshirë edhe në mediat sociale) është bërë një aftësi e nevojshme për të gjithë qytetarët. Zhvillimi i mendimit kritik në një kuptim të përgjithshëm, e sidomos kur bëhet fjalë për analizën kritike të përmbajtjeve të paraqitura mediatike është një nga aftësitë më të rëndësishme dhe më të kërkuara në vitet e fundit.

Privatësia dhe siguria kibernetike

Ndërthurja e privatësisë dhe e sigurisë në botën digjitale janë tema që janë gjithnjë aktuale në qarqet e mediave, aktivistëve, organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve. Përmes këtij grupi trajnimesh, Fondacioni Metamorfozis përqendrohet në kategoritë veçanërisht të prekshme në sferën digjitale - fëmijët, nxënësit, adoleshentët, 99% e të cilëve e përdorin internetin çdo ditë. Përveç këtyre grupeve të synuara, organizatat e shoqërisë civile, aktivistët dhe gazetarët shpesh janë të ekspozuar ndaj rreziqeve të sigurisë dhe nevoja për komunikim më të sigurt dhe shkëmbim të të dhënave është me rëndësi thelbësore për ta.

Puna me të dhëna

Puna me të dhënat, analizimi i duhur i tyre dhe përdorimi i vizualizimeve për prezantim po bëhen aftësi gjithnjë e më të kërkuara. Organizatat e shoqërisë civile, punonjësit e medias, aktivistët dhe kushdo tjetër që punon me të dhëna, ose që kanë nevojë të paraqesin rezultatet e punës së tyre të vështirë para publikut të gjerë, përballen me një numër sfidash teknike. Meqenëse shumë qytetarë nuk janë të njohur me programimin (kodimin) kompjuterik, e as me krijimin e vizualizimeve, duket se njohuritë teknike janë sfida më e madhe me të cilën përballen. Përmes këtyre trajnimeve, Fondacioni Metamorfozis e kapërcen me sukses pikërisht atë sfidë - për punë të suksesshme me të dhëna dhe krijimin e vizualizimeve nuk do të keni nevojë për njohuri paraprake të mëdha teknike! Duke përdorur një sërë mjetesh falas, platformash online, pak kreativitet dhe durim - ju do të mësoni të menaxhoni në mënyrë efektive të dhënat tuaja dhe të krijoni vizualizime moderne që do ta paraqesin punën tuaj në një dritë të re